• Search
Chenchunying's Group

Welcome to ourNCNST

Introduction ofNCNST

The National Center for Nanoscience and Technology(NCNST) of China is co-founded by Chinese Academy of Sciences (CAS) and Ministry of Education . It is a subsidiary non-profit organization of CAS which enjoys full financial allocations with a status of independent non-profit legal entity.

Location:Home>>Chenchunying's Group>>Publications

Papers

2022

349. Na Yan#, Bin Hu#, Junchao Xu#, Rong Cai, Zhenhai Liu, Dapeng Fu, Beibei Huo, Zhenhua Liu, Yuliang Zhao, Chunying Chen, Weihua Xu*. Stem cell Janus patch for periodontal regeneration. Nano Today, 2021, 42: 101336. pdf

348. Jipeng Jiang#, Jie Mei#, Shaoqiong, Changjiang Feng, Yongfu Ma, Yang Liu*, Ying Liu*, Chunying Chen*. Tumor associated macrophage and microbe: The potential targets of tumor vaccine delivery. Advanced Drug Delivery Reviews, 2022, 180: 114046. pdf

 

2021

347. Mingjing Cao#, Rong Cai#, Lina Zhao#, Mengyu Guo#, Liming Wang, Yucai Wang, Lili Zhang, Xiaofeng Wang, Haodong Yao, Chunyu Xie, Yalin Cong, Yong Guan, Xiayu Tao, Yaling Wang, Shaoxin Xu, Ying Liu, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Molybdenum Derived from Nanomaterials Incorporates into Molybdenum Enzymes and Affects Their Activities in vivo. Nature Nanotechnology, 2021, 16: 708-716. pdf 

 

346. Huige Zhou#, Mengyu Guo#, Jiayang Li#, Fenglan Qin, Yuqing Wang, Tao Liu, Jing Liu, Zeinab Farhadi Sabet, Yaling Wang, Ying Liu, Qing Huo, and Chunying Chen*. Hypoxia-Triggered Self-Assembly of Ultrasmall Iron Oxide Nanoparticles to Amplify the Imaging Signal of a Tumor. Journal of the American Chemical Society, 2021, 143(4): 1846-1853. pdf

345. Jiaming Liu#, Aizhu Wang#, Shihui Liu#, Ruiqi Yang, Longwei Wang, Fene Gao, Huige Zhou, Xin Yu*, Jing Liu*, Chunying Chen*. A Titanium Nitride Nanozyme for pH-Responsive and Irradiation-Enhanced Cascade-Catalytic Tumor Therapy. Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60(48): 25328-25338.  pdf

344. Xuantong Zhou#, Min You#, Fuhui Wang, Zhenzhen Wang, Xingfa Gao, Chao Jing, Jiaming Liu, Mengyu Guo, Jiayang Li, Aiping Luo*, Huibiao Liu*, Zhihua Liu*, Chunying Chen*. Multifunctional Graphdiyne-Cerium Oxide Nanozymes Facilitate MicroRNA Delivery and Attenuate Tumor Hypoxia for Highly Efficient Radiotherapy of Esophageal Cancer. Advanced Materials, 2021, 2100556. pdf

343. Nasha Qiu, Guowei Wang, Jinqiang Wang, Quan Zhou, Mengyu Guo, Yaling Wang, Xuhao Hu, Huige Zhou, Ru Bai, Min You, Zhen Zhang, Chunying Chen*, Ying Liu*, Youqing Shen*. Tumor-Associated Macrophage and Tumor-Cell Dually Transfecting Polyplexes for Efficient Interleukin-12 Cancer Gene Therapy. Advanced Materials, 2020, 2006189. pdf

342.Yaling Wang#, Yuping Xie#, Jia Luo#, Mengyu Guo#, Xuhao Hu, Xi Chen, Ziwei Chen, Xinyi Lu, Lichun Mao, Kai Zhang, Liangnian Wei, Yunfei Ma, Ruixin Wang, Jia Zhou, Chunyan He, Yufang Zhang, Ye Zhang, Sisi Chen, Lijuan Shen,Yun Chen, Nasha Qiu, Ying Liu, Yanyan Cui, Guoyang Liao, Ye Liu*, Chunying Chen*. Engineering a self-navigated MnARK nanovaccine for inducing potent protective immunity against novel coronavirus. Nano Today, 2021, 38: 101139. pdf

341. Junguang Wu#, Xuejing Cui#*, Pu Chun Ke, Monika Mortimer, Xiaoyu Wang, Lin Bao, Chunying Chen*. Nanomaterials as novel agents for amelioration of Parkinson’s disease. Nano Today, 2021, 41: 101328. pdf

340. Lina He,Jiating Zhao, Liming Wang, Quancheng Liu, Yuqin Fan, Bai Li, Yong-Liang Yu*, Chunying Chen*, Yu-Feng Li*. Using nano-selenium to combat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)? Nano Today, 2021, 36: 101037. pdf

339. Olesja Bondarenko#, Monika Mortimer#, Anne Kahruad, Neus Feliu, Ibrahim Javed, Aleksandr Kakinen, Sijie Lin, Tian Xia, Yang Song, Thomas P. Davis, Iseult Lynch, Wolfgang J. Parak, David Tai Leong, Pu Chun Ke*, Chunying Chen*, Yuliang Zhao*. Nanotoxicology and nanomedicine: The Yin and Yang of nano-bio interactions for the new decade. Nano Today, 2021, 39: 101184. pdf

338. Jie Gao, Li Zeng, Linlin Yao, Ziniu Wang, Xiaoxi Yang, Jianbo Shi,Ligang Hu, Qian Liua, Chunying Chen*, Tian Xia*, Guangbo Qu, Xian-En Zhang, Guibin Jiang. Inherited and acquired corona of coronavirus in the host: Inspiration from the biomolecular corona of nanoparticles.Nano Today, 2021, 39: 101161. pdf

337. Mengyu Guo#, Lina Zhao#, Jing Liu#, Xiaofeng Wang, Haodong Yao, Xueling Chang, Ying Liu, Jiaming Liu, Min You, Jiayu Ren, Fuhui Wang, Liming Wang, Yaling Wang, Huibiao Liu, Yuliang Li, Yuliang Zhao, Rong Cai*, Chunying Chen*. The Underlying Function and Structural Organization of the Intracellular Protein Corona on Graphdiyne Oxide Nanosheet for Local Immunomodulation. Nano Letters, 2021, 21(14): 6005-6013. pdf

336. Lin Bao, Xuejing Cui*, Xiaoyu Wang, Junguang Wu, Mengyu Guo, Na Yan, Chunying Chen*. Carbon Nanotubes Promote the Development of Intestinal Organoids through Regulating Extracellular Matrix Viscoelasticity and Intracellular Energy Metabolism. ACS Nano, 2021, 15: 15858-15873. pdf

335. Longwei Wang, Bo Li, Zhen You, Aizhu Wang, Xuanyu Chen, Gaojing Song, Ling Yang, Dan Chen, Xin Yu*, Jing Liu*, Chunying Chen*. Heterojunction of Vertically Arrayed MoS2 Nanosheet/N-Doped Reduced Graphene Oxide Enabling a Nanozyme for Sensitive Biomolecule Monitoring. Analytical Chemistry, 2021, 93, 32: 11123-11132. pdf

334. Arbab Ali#, Muhammad Ovais#, Huige Zhou#, Yukui Rui*, Chunying Chen*. Tailoring metal-organic frameworks-based nanozymes for bacterial theranostics. Biomaterials, 2021, 275: 120951. pdf

333. Jiyan Qiao, Rui Chen, Mengjie Wang, Ru Bai, Xuejing Cui, Ying Liu, Chongming Wu*, Chunying Chen*. Perturbation of gut microbiota plays an important role in micro/nanoplastics-induced gut barrier dysfunction. Nanoscale, 2021, 13: 8806-8816. pdf

332. Xiaofeng Wang#, Rong Lei#, Limei Li#, Xinyu Fei, Rui Ju, Xiwen Sun, Huiying Cao, Qingfang Zhang*, Chunying Chen*, Xinyi Wang*. Rearrangement of protein structures on a gold nanoparticle surface is regulated by ligand adsorption modes. Nanoscale, 2021, 13, 20425-20436. pdf

331. Liming Wang#, Jiating Zhao#, Liwei Cui, Yu-Feng Li*, Bai Li, Chunying Chen*. Comparative nanometallomics as a new tool for nanosafety evaluation. Metallomics, 2021, 13(4): mfab013.  pdf

329. Mingjing Cao, Bai Li, Mengyu Guo, Ying Liu, Lili Zhang, Yaling Wang, Bin Hu, Jiayang Li, Duncan S. Sutherland, Liming Wang*, Chunying Chen*. In vivo percutaneous permeation of gold nanomaterials in consumer cosmetics: implication in dermal safety assessment of consumer nanoproducts. Nanotoxicology, 2021, 15(1): 131-144. pdf

328. Lichun Mao, Ziwei Chen, Yaling Wang*, Chunying Chen*. Design and application of nanoparticles as vaccine adjuvants against human corona virus infection. Journal of Inorganic Biochemistry, 2021, 219: 111454. pdf

327. Fenglan Qin#, Huige Zhou#, Jiayang Li, Jing Liu, Yaling Wang, Ru Bai, Shihui Liu, Manman Ma, Tao Liu, Fene Gao, Peiyao Du*, Xiaoquan Lu*, Chunying Chen*. Hypoxia and pH co-triggered oxidative stress amplifier for tumor therapy.European Journal of Pharmacology, 2021, 905: 174187. pdf

326. Arbab Ali#, Jiaming Liu#, Huige Zhou, Tao Liu, Muhammad Ovais, Huibiao Liu, Yukui Rui*, Chunying Chen*. Graphdiyne–hemin-mediated catalytic system for wound disinfection and accelerated wound healing. Materials Chemistry Frontiers, 2021, 5: 6041. pdf

321. Shuang Zhu, Yaling Wang*, Chunying Chen*. In situ Analysis of the Fate and Behavior of Inorganic Nanomaterials in Biological Systems by Synchrotron Radiation X-ray Probe Techniques. Current Analytical Chemistry, 2021, 17: 1-16.

320. Xuting Liu, Wei Wei, Zixuan Liu, Erqun Song, Jianlin Lou, Lingfang Feng, Rongchong Huang, Chunying Chen, Pu Chun Ke, Yang Song*. Serum apolipoprotein A-I depletion is causative to silica nanoparticles-induced cardiovascular damage. PNAS, 2021, 118(44): e2108131118. pdf

319. Chunyu Zhang, Shengkun Yao, Chao Xu, Yanan Chang, Yunbing Zong, Kai Zhang, Xiangzhi Zhang, Lijuan Zhang, Chunying Chen, Yuliang Zhao, Huaidong Jiang*, Xueyun Gao*, Yaling Wang*. 3D Imaging and Quantification of the Integrin at a Single-Cell Base on a Multisignal Nanoprobe and Synchrotron Radiation Soft X?ray Tomography Microscopy. Analytical Chemistry, 2021, 93: 1237-1241. pdf

318. Guotao Peng, Tianbo Duan, Mengyu Guo, Yurui Xue, Chunying Chen, Yuliang Li, Klaus Leifer, Bengt Fadeel*. Biodegradation of graphdiyne oxide in classically activated (M1) macrophages modulates cytokine production. Nanoscale, 2021, 13: 13072-13084. pdf

317. Peiyu Quan, Wei Bu, Liming Wang, Chunying Chen, Xiaochun Wu, Charlie Heffern, Ka Yee C. Lee, Mati Meron, Binhua Lin*. Structure of polymer-capped gold nanorods binding to model phospholipid monolayers. Journal of Physics: Materials, 2021, 4(3): 034004. pdf

316. Jin Wang, Xin Tian, Jie Zhang, Lirong Tan, Nan Ouyang, Beibei Jia, Chunying Chen, Cuicui Ge*, Jianxiang Li*. Postchronic Single-Walled Carbon Nanotube Exposure Causes Irreversible Malignant Transformation of Human Bronchial Epithelial Cells through DNA Methylation Changes. ACS Nano, 2021, 15(4): 7094-7104. pdf

315. Xiaoying Lin, Liming Wang, Jiating Zhao, Lina He, Liwei Cui, Yuxi Gao, Chunying Chen, Yuqin Fan, Bai Li, Yu-Feng Li*. Nanosafety evaluation through feces: A comparison between selenium nanoparticles and selenite in rats. Nano Today, 2021, 36: 101010. pdf

314. Carlos Sanchez-Cano, Ramon A. Alvarez-Puebla, John M. Abendroth, Tobias Beck, Robert Blick, Yuan Cao, Frank Caruso, Indranath Chakraborty, Henry N. Chapman, Chunying Chen, Bruce E. Cohen et al.X-ray-Based Techniques to Study the Nano-Bio Interface. ACS Nano 2021, 15: 3754-3807. pdf

313. Yiwei Zhan, Wenjiao Fu, Yacheng Xing*, Xiaomei Ma*, Chunying Chen. Advances in versatile anti-swelling polymer hydrogels. Materials Science and Engineering: C, 2021, 127: 112208. pdf

2020

312. Yantao Li#, Jiaming Liu#, Zuochao Wang#, Jun Jin, Yaling Liu*, Chunying Chen*, Zhiyong Tang*. Optimizing Energy Transfer in Nanostructures Enables In Vivo Cancer Lesion Tracking via Near-Infrared Excited Hypoxia Imaging. Advanced Materials, 2020, 1907718. pdf

311. Longwei Wang, Fene Gao, Aizhu Wang, Xuanyu Chen, Hao Li, Xiao Zhang, Hong Zheng, Rui Ji, Bo Li, Xin Yu*, Jing Liu*, Zhanjun Gu, Fulin Chen, Chunying Chen*. Defect-Rich Adhesive Molybdenum Disulfide/rGO Vertical Heterostructures with Enhanced Nanozyme Activity for Smart Bacterial Killing Application. Advanced Materials, 2020, 32: 2005423. pdf

310. Yang Cai#, Dongqi Ni#, Wenyu Cheng, Chendong Ji, Yaling Wang, Klaus Müllen, Zhiqiang Su*, Ying Liu, Chunying Chen*, Meizhen Yin*. Enzyme-Triggered Disassembly of Perylene Monoimide-based Nanoclusters for Activatable and Deep Photodynamic Therapy. Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59(33): 14014-14018.pdf

309. Mengyu Guo#, Xiao Zhang#, Jing Liu*, Fene Gao, Xiaolei Zhang, Xuhao Hu, Bo Li, Xu Zhang, Huige Zhou, Ru Bai, Yaling Wang, Jiayang Li, Ying Liu, Zhanjun Gu*, Chunying Chen*. Few-Layer Bismuthene for Checkpoint Knockdown Enhanced Cancer Immunotherapy with Rapid Clearance and Sequentially Triggered One-for-All Strategy. ACS Nano 2020, 14: 15700-15713. pdf

308. Ibrahim Javed#, Xuejing Cui#, Xiaoyu Wang, Monika Mortimer, Nikolaos Andrikopoulos, Yuhuan Li, Thomas P. Davis, Yuliang Zhao, Pu Chun Ke*, Chunying Chen*. Implications of the Human Gut-Brain and Gut-Cancer Axes for Future Nanomedicine. ACS Nano, 2020, 14: 14391-14416. pdf

307. Didar Baimanov, Junguang Wu, Runxuan Chu, Rong Cai, Bing Wang, Mingjing Cao, Ye Tao, Jiaming Liu, Mengyu Guo, Jing Wang, Xia Yuan, Chendong Ji, Yuliang Zhao, Weiyue Feng*, Liming Wang*, Chunying Chen*. Immunological Responses Induced by Blood Protein Coronas on Two-Dimensional MoS2 Nanosheets. ACS Nano, 14(5): 5529-5542.  pdf

306. Haiyun Li, Jiao Yan, Dejing Meng, Rui Cai, Xinshuang Gao, Yinglu Ji, Liming Wang*, Chunying Chen*, Xiaochun Wu*. Gold Nanorod-Based Nanoplatform Catalyzes Constant NO Generation and Protects from Cardiovascular Injury. ACS Nano, 2020, 14 (10): 12854-12865. pdf

305. Jiaming Liu#, Liming Wang#, Xiaomei Shen, Xingfa Gao*, Yanhuan Chen, Huibiao Liu*, Ying Liu, Dongtao Yin, Yang Liu, Wei Xu, Rong Cai, Min You, Mengyu Guo, Yaling Wang, Jiayang Li, Yuliang Li, Chunying Chen*. Graphdiyne-templated palladium-nanoparticle assembly as a robustoxygen generator to attenuate tumor hypoxia. Nano Today, 2020, 34: 100907.

304. Pengyu Chen#, Feng Ding#, Rong Cai#, Ibrahim Javed, Wen Yang, Zhenzhen Zhang, Yuhuan Li, Thomas P. Davis, Pu Chun Ke*, Chunying Chen*. Amyloidosis inhibition, a new frontier of the protein corona. Nano Today, 2020, 35: 100937. pdf

303. Rong Cai#, Jiayu Ren#, Yinglu Ji, Yaling Wang, Ying Liu, Zhiqiang Chen, Zeinab Farhadi Sabet, Xiaochun Wu, Iseult Lynch, Chunying Chen*. Corona of Thorns: The Surface Chemistry-Mediated Protein Corona Perturbs the Recognition and Immune Response of Macrophages. ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12, 1997-2008.  pdf

302. Xuejing Cui#, Lin Bao#, Xiaoyu Wang, Chunying Chen*, The Nano-Intestine Interaction: Understanding the Location-Oriented Effects of Engineered Nanomaterials in the Intestine. Small, 2020, 1907665. pdf

301. Shuang Zhu, Lele Li, Zhanjun Gu*, Chunying Chen*, Yuliang Zhao*. 15 Years of Small: Research Trends in Nanosafety. Small, 2020, 16: 2000980. pdf

300. Chunying Chen, David T. Leong, Iseult Lynch*. Rethinking Nanosafety: Harnessing Progress and Driving Innovation (Editorial). Small, 2020, 16: 2002503. pdf

299. Chunying Chen*, David Leong*, Iseult Lynch*. Rethinking Nanosafety Part II: Leveraging Progress to Pioneer New Approaches and Solutions (Editorial). Small 2020, 16: 2004934. pdf

298. Jie Ding#, Yong Guan#, Yalin Cong, Liang Chen, Yu-Feng Li, Lijuan Zhang, Lili Zhang, Jian Wang, Ru Bai, Yuliang Zhao, Chunying Chen, Liming Wang*. Single-Particle Analysis for Structure and Iron Chemistry of Atmospheric Particulate Matter. Analytical Chemistry, 2020, 92, 975-982. pdf 

297. Huige Zhou#, Fenglan Qin#, Chunying Chen*. Designing Hypoxia-Responsive Nanotheranostic Agents for Tumor Imaging and Therapy. Advanced Healthcare Materials, 2020, 2001277. pdf

296. Wenjiao Fu, Zeinab Farhadi Sabet, Jiaming Liu, Min You, Huige Zhou, Yaling Wang, Yuan Gao, Jiayang Li*, Xiaomei Ma*, Chunying Chen*.  Metal ions modulation of the self-assembly of short peptide conjugated nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Nanoscale, 2020, 12(14): 7960-7968.  pdf

295. Jinglong Tang#, Ruirui Zhang#, Mengyu Guo, Huige Zhou, Yuliang Zhao, Ying Liu, Yan Wu*, Chunying Chen*. Gd-metallofullerenol drug delivery system mediated macrophage polarization enhances the efficiency of chemotherapy. Journal of Controlled Release, 2020, 320: 293-303. pdf 

294. Xiaoyu Wang#, Xuejing Cui#, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Nano-bio interactions: the implication of size-dependent biological effects of nanomaterials.Science China Life Sciences, 2020, 63(8): 1168-1182. pdf

293. Tao Liu#, Ru Bai#, Huige Zhou#, Rongqi Wang, Jing Liu, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. The effect of size and surface ligands of iron oxide nanoparticles on blood compatibility. RSC Advances, 2020, 10(13): 7559-7569. pdf 

292. Muhammad Ovais#, Susheel Kumar Nethi#, Saleem Ullah, Irshad Ahmad, Sudip Mukherjee, Chunying Chen*. Recent advances in the analysis of nanoparticle-protein coronas. Nanomedicine, 2020, 15(10): 1037-1061. pdf 

291. Arbab Ali#, Muhammad Ovais#, Xuejing Cui, Yukui Rui*, Chunying Chen*. Safety Assessment of Nanomaterials for Antimicrobial Applications. Chemical Research in Toxicology, 2020, 33(5): 1082-1109. pdf

290. Zilong Zhao#, Yaling Wang#, Liping Qiu#, Ting Fu, Yu Yang, Ruizi Peng, Mengyu Guo, Lichun Mao, Chunying Chen*, Yuliang Zhao, Weihong Tan*. New insights from chemical biology: molecular basis for transmission, diagnosis and therapy of SARS-CoV-2. CCS Chemistry, 2020, 2: 1501-1528. pdf

289. Jie Guo, Mengyu Guo, Fuhui Wang, Weiyue Jin, Chunying Chen, Huibiao Liu*, Yuliang Li. Graphdiyne: Structure of Fluorescent Quantum Dots. Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59(38): 16712-16716. pdf

288. Ruyi Zhou#, Xinxin Liu#, Yuanzheng Wu, Huandong Xiang, Jitao Cao, Yinghao Li, Wenyan Yin, Yan Zu, Jinxia Li, Ru Liu, Feng Zhao, Zhongdong Liu, Chunying Chen, Zhanjun Gu, Liang Yan*, Yuliang Zhao. Suppressing the radiation-induced corrosion of bismuth nanoparticles for enhanced synergistic cancer radiophototherapy. ACS Nano, 2020, 14: 13016-13029. pdf

287. Linqiang Mei, Shuang Zhu, Wenyan Yin*, Chunying Chen, Guangjun Nie, Zhanjun Gu*, Yuliang Zhao. Two-dimensional nanomaterials beyond graphene for antibacterial applications: current progress and future perspectives. Theranostics, 2020, 10(2): 757-781. pdf

286. Kuan Chen*, Jiayu Ren, Chunying Chen, Wei Xu, Song Zhang. Safety and effectiveness evaluation of flexible electronic materials fornext generation wearable and implantable medical devices. Nano Today, 2020, 35: 100939. pdf

285. Xiaochuan Ma#, Sangyun Lee#, Xingshu Fei, Ge Fang, Tien Huynh, Chunying Chen, Zhifang Chai, Cuicui Ge*, Ruhong Zhou*.Proteasome activity regulated by charged gold nanoclusters: Implications for neurodegenerative diseases. Nano Today, 2020, 35: 100933. pdf

284. Chenyang Zhang, Liang Yan, Xin Wang, Shuang Zhu, Chunying Chen, Zhanjun Gu*, Yuliang Zhao*. Progress, challenges, and future of nanomedicine. Nano Today, 2020, 35: 101008. pdf

283. Manzar Abbas, Muhammad Ovais, Chunying Chen*. Phage capsid nanoparticles as multivalent inhibitors of viral infections. Science Bulletin, 2020, 65(24): 2050-2052. pdf 

282. Yuanlin Wang, Zhenglin Li, Ying Hu, Jing Liu, Mengyu Guo, Hengxiang Wei, Shanliang Zheng, Tingting Jiang, Xiang Sun, Zhuo Ma, Ye Sun*, Flemming Besenbacher, Chunying Chen, Miao Yu*. Photothermal conversion-coordinated Fenton-like and photocatalytic reactions of Cu2-xSe-Au Janus nanoparticles for tri-combination antitumor therapy. Biomaterials, 2020, 255: 120167. pdf

281. Jiani Xie#, Chengyan Wang#, Ning Wang#, Shuang Zhu, Linqiang Mei, Xiao Zhang, Yuan Yong, Lele Li, Chunying Chen, Changshui Huang*, Zhanjun Gu*, Yuliang Li, Yuliang Zhao*. Graphdiyne nanoradioprotector with efficient free radical scavenging ability for mitigating radiation-induced gastrointestinal tract damage. Biomaterials, 2020, 244: 119940. pdf

280. Xiaoying Lin, Jiating Zhao, Wei Zhang, Lina He, Liming Wang, Dunhu Chang*, Liwei Cui, Yuxi Gao, Bai Li, Chunying Chen, Yu-Feng Li*. Acute oral methylmercury exposure perturbs the gut microbiome and alters gut-brain axis related metabolites in rats. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020, 190: 110130. pdf

279. Jing Duan, Ru-Jin Huang*, Yongjie Li, Qi Chen*, Yan Zheng, Yang Chen, Chunshui Lin, Haiyan Ni, Meng Wang, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Chunying Chen, Douglas R. Worsnop, Thorsten Hoffmann, Colin O'Dowd, Junji Cao. Summertime and wintertime atmospheric processes of secondary aerosol in Beijing. Atmospheric Chemistry & Physics, 2020, 20(6): 3793-3807.   pdf

278. Yifang Gu, Ru-Jin Huang*, Yongjie Li, Jing Duana, Qi Chen*, Weiwei Hu, Yan Zheng, Chunshui Lin, Haiyan Ni, Wenting Dai, Junji Cao, Quan Liu, Yang Chen, Chunying Chen, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Colin O'Dowd. Chemical nature and sources of fine particles in urban Beijing: Seasonality and formation mechanisms. Environment International, 2020, 140: 105732. pdf

277. Ru-Jin Huang*, Jing Duan, Yongjie Li*, Qi Chen*, Yang Chen, Mingjin Tang, Lu Yang, Haiyan Ni, Chunshui Lin, Wei Xu, Ying Liu, Chunying Chen, Zhen Yan, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Uli Dusek, Junji Cao, Thorsten Hoffmann, Colin D.O'Dowd. Effects of NH3 and alkaline metals on the formation of particulate sulfate and nitrate in wintertime Beijing. Science of The Total Environment, 2020, 717: 137190. pdf

276. Haiyun Li, Jiaqi Chen, Huizhen Fan, Rui Cai, Xinshuang Gao, Dengjing Meng, Yinglu Ji, Chunying Chen, Liming Wang*, Xiaochun Wu*. Initiation of Protective Autophagy in Hepatocytes by Gold Nanorod Core/Silver Shell Nanostructures. Nanoscale, 2020, 12: 6429. pdf

2019

275. Xuefei Lu#, Yong Zhu#, Ru Bai, Zhengsheng Wu, Wenchang Qian, Leiyan Yang, Rong Cai, Hong Yan, Tao Li, Vijay Pandey, Ying Liu, Peter E. Lobie, Chunying Chen*, Tao Zhu*. Long-term pulmonary exposure to multi-walled carbon nanotubes promotes breast cancer metastatic cascades. Nature Nanotechnology, 2019. pdf

274. Chunying Chen. In the correspondence of "On the issue of transparency and reproducibility in nanomedicine". Nature Nanotechnology, 2019, 14(7): 629. pdf

273. Jiayang Li#, Kejian Shi#, Zeinab Farhadi Sabet#, Wenjiao Fu, Huige Zhou, Shaoxin Xu, Tao Liu, Min You, Mingjing Cao, Mengzhen Xu, Xuejing Cui, Bin Hu, Ying Liu, Chunying Chen*. New power of self-assembling carbonic anhydrase inhibitor: Short peptide–constructed nanofibers inspire hypoxic cancer therapy. Science Advances, 2019, 5(9): eaax0937. pdf

272. Yaling Wang, Rong Cai, Chunying Chen*. The Nano-Bio Interactions of Nanomedicines: Understanding the Biochemical Driving Forces and Redox Reactions. Accounts of Chemical Research, 2019, 52: 1507-1518. pdf

271. Jiaming Liu, Chunying Chen*,Yuliang Zhao*. Progress and Prospects of Graphdiyne-Based Materials in Biomedical Applications. Advanced Materials, 2019, 1804386. pdf

270. Muhammad Ovais#, Mengyu Guo#, Chunying Chen*. Tailoring Nanomaterials for Targeting Tumor-Associated Macrophages. Advanced Materials, 2019, 1808303. pdf

269. Longwei Wang, Xiao Zhang, Xin Yu*, Fene Gao, Ziyi Shen, Xiaolei Zhang, Shenguang Ge, Jing Liu*, Zhanjun Gu, Chunying Chen*. An All-Organic Semiconductor C3N4/PDINH Heterostructure with Advanced Antibacterial Photocatalytic Therapy Activity. Advanced Materials, 2019, 1901965. pdf

268. Jiayu Ren#, Rong Cai#, Jing Wang, Muhammad Daniyal, Didar Baimanov, Ying Liu, Dongtao Yin, Yang Liu, Qing Miao, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Precision Nanomedicine Development Based on Specific Opsonization of Human Cancer Patient-Personalized Protein Coronas. Nano Letters, 2019, 19(7): 4692-4701. pdf

267. Xinyi Wang, Xiaofeng Wang, Xuan Bai, Liang Yan, Tao Liu, Mingzhe Wang, Youtao Song, Guoqing Hu, Zhanjun Gu, Qing Miao, Chunying Chen*. Nanoparticle ligand exchange and its effects at the nanoparticle-cell membrane interface. Nano Letters, 2019, 19 (1): 8-18. pdf

266. Liming Wang#, Peiyu Quan#, Serena H. Chen#, Wei Bu, Yu-Feng Li, Xiaochun Wu, Junguang Wu, Leili Zhang, Yuliang Zhao, Xiaoming Jiang, Binhua Lin*, Ruhong Zhou*, Chunying Chen*. Stability of Ligands on Nanoparticles Regulating the Integrity of Biological Membranes at the Nano–Lipid Interface. ACS Nano, 2019, 13(8): 8680-8693.  pdf

265. Jie Ding, Jincheng Guo, Liming Wang, Yandong Chen, Bin Hu, Yiye Li, Rujin Huang, Junji Cao, Yuliang Zhao, Marianne Geiser, Qing Miao*, Ying Liu*, Chunying Chen*. Cellular Responses to Exposure to Outdoor Air from the Chinese Spring Festival at the Air–Liquid Interface. Environmental Science & Technology, 2019, 53(15): 9128-9138. pdf

264. Jiaming Liu, Xiaomei Shen, Didar Baimanov, Liming Wang, Yating Xiao, Huibiao Liu, Yuliang Li, Xingfa Gao*, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Immobilized Ferrous Ion and Glucose Oxidase on Graphdiyne and Its Application on One-Step Glucose Detection. ACS Applied Materials and Interfaces, 2019, 11(3): 2647-2654. pdf

 

263. Wenshu Cong, Ru Bai, Yu-Feng Li, Liming Wang*, Chunying Chen*. Selenium Nanoparticles as an Efficient Nanomedicine for the Therapy of Huntington's Disease. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(38): 34725-34735. pdf

262. Lin Tian, Yidan Shang, Rui Chen, Ru Bai, Chunying Chen*, Kiao Inthavong, Jiyuan TuEmail*. Correlation of regional deposition dosage for inhaled nanoparticles in human and rat olfactory. Particle and Fibre Toxicology, 2019, 16(1): 6. pdf

261. Xiaoyu Wang, Wenshi Xu, Jin'ge Gu, Xiaoying Yan, Yi Chen, Mengyu Guo, Guoqiang Zhou, Shengrui Tong, Maofa Ge, Ying Liu*, Chunying Chen*. MOF-based fibrous membranes adsorb PM efficiently and capture toxic gases selectively. Nanoscale, 2019, 11(38): 17782-17790.pdf

260. Pengying Wu, Dongtao Yin, Jiaming Liu, Huige Zhou, Mengyu Guo, Jing Liu, Yang Liu, Xiaobing Wang*, Ying Liu*, Chunying Chen*. Cell membrane based biomimetic nanocomposites for targeted therapy of drug resistant EGFR-mutated lung cancer. Nanoscale, 2019, 11(41): 19520-19528. pdf

259. Didar Baimanov#, Rong Cai#, Chunying Chen*. Understanding the Chemical Nature of Nanoparticle-Protein Interactions. Bioconjugate Chemistry, 2019, 30(7): 1923-1937. pdf

258. Jing Liu#, Xiaoyan Feng#, Zhiyun Chen, Xiqin Yang, Ziyi Shen, Mengyu Guo, Fangling Deng, Ying Liu*,Heqiu Zhang*, Chunying Chen*. The adjuvant effect of C60(OH)22 nanoparticles promoting both humoral and cellular immune responses to HCV recombinant proteins. Materials Science and Engineering: C, 2019, 97: 753-759. pdf

257. Ruixia Wang, Rui Chen*, Youfeng Wang, Lan Chen, Jiyan Qiao, Ru Bai, Guanglu Ge, Guohua Qin*, Chunying Chen*. Complex to simple: In vitro exposure of particulate matter simulated at the air-liquid interface discloses the health impacts of major air pollutants. Chemosphere, 2019, 223: 263-274. pdf

256. Yanlin Feng, Guorui Wang, Yun Chang, Yan Cheng, Bingbing Sun, Liming Wang*, Chunying Chen, Haiyuan Zhang*. Electron Compensation Effect Suppressed Silver Ion Release and Contributed Safety of Au@ Ag Core–Shell Nanoparticles. Nano Letters, 2019, 19(7): 4478-4489. pdf

255. Mengzhen Xu#, Can Yang Zhang#, Junguang Wu, Huige Zhou, Ru Bai, Ziyi Shen, Fangling Deng, Ying Liu*, Jing Liu*. PEG-Detachable Polymeric Micelles Self-Assembled from Amphiphilic Copolymers for Tumor-Acidity-Triggered Drug Delivery and Controlled Release. ACS Applied Materials and Interfaces, 2019, 11 (6): 5701–5713. pdf

254. Xin Tian, Yurong Sun, Sanhong Fan, Mary D. Boudreau, Chunying Chen, Cuicui Ge*, Jun-Jie Yin. Photogenerated charge carriers in molybdenum disulfide quantum dots with enhanced antibacterial activity. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(5): 4858-4866. pdf

253. Yang Liu, Jun Ji, Wei Zhang, Yao Suo, Jiating Zhao, Xiaoying Lin, Liwei Cui, Bai Li, Huaiqiang Hu*, Chunying Chen, Yu-Feng Li*. Selenium modulated gut flora and promoted decomposition of methylmercury in methylmercury-poisoned rats. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2019, 185: 109720. pdf

252. Yunyun Li, Yunpeng Ge, Ru Wang, Jiating Zhao, Hui Jing, Xiaoying Lin, Shaohua Ma*, Yuxi Gao, Bai Li, Chunying Chen, Yu-Feng Li*. Nanoelemental selenium alleviated the mercury load and promoted the formation of high-molecular-weight mercury-and selenium-containing proteins in serum samples from methylmercury-poisoned rats.Ecotoxicology and Environmental Safety, 2019, 169: 128-133. pdf

251. Hong Li, Xiaoying Lin, Jiating Zhao, Liwei Cui, Liming Wang, Yuxi Gao, Bai Li, Chunying Chen, Yu-Feng Li*. Intestinal Methylation and Demethylation of Mercury. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2019, 102(5): 597-604. pdf

250. Lingyun Chen, Chenglong Wang, Shengnan Yang, Xin Guan, Qiangqiang Zhang, Mengyao Shi, Sheng-Tao Yang*, Chunying Chen, Xue-Ling Chang*. Chemical reduction of graphene enhances in vivo translocation and photosynthetic inhibition in pea plants. Environmental Science: Nano, 2019, 6(4): 1077-1088. pdf

 

2018

249. Ge Fang#, Weifeng Li#, Xiaomei Shen, Jose Manuel Perez-Aguilar, Yu Chong, Xingfa Gao, Zhifang Chai, Chunying Chen*, Cuicui Ge*, Ruhong Zhou*. Differential Pd-nanocrystal facets demonstrate distinct antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria. Nature Communications, 2018, 9: 129. pdf

248. Rong Cai, Chunying Chen*. The Crown and the Scepter: Roles of the Protein Corona in Nanomedicine. Advanced Materials, 2018, 1805740.  pdf

247. Yu Chong#, Xing Dai#, Ge Fang, Renfei Wu, Lin Zhao, Xiaochuan Ma, Xin Tian, Sangyun Lee, Chao Zhang, Chunying Chen, Zhifang Chai, Cuicui Ge*, Ruhong Zhou*. Palladium Concave Nanocrystals with High-Index Facets Accelerate Ascorbate Oxidation in Cancer Treatment. Nature Communications, 2018, 9: 4861. pdf

246. Mei Mei, Haojun Song, Lina Chen, Bin Hu, Ru Bai, Diandou Xu, Ying Liu, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Early-life exposure to three size-fractionated ultrafine and fine atmospheric particulates in Beijing exacerbates asthma development in mature mice. Particle and Fibre Toxicology, 2018, 15: 13. pdf

245. Xinyi Wang#, Xiaofeng Wang#, Mingzhe Wang, Di Zhang, Qi Yang, Tao Liu, Rong Lei, Shuifang Zhu, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Probing Adsorption Behaviors of BSA onto Chiral Surfaces of Nanoparticles. Small, 2018, 14: 1703982. pdf

244. Jinglong Tang#, Ruirui Zhang#, Mengyu Guo, Leihou Shao, Ying Liu, Yuliang Zhao, Suojiang Zhang, Yan Wu*, Chunying Chen*. Nucleosome-inspired nanocarrier obtains encapsulation efficiency enhancement and side effects reduction in chemotherapy by using fullerenol assembled with doxorubicin. Biomaterials, 2018, 167: 205-215. pdf

243. Jing Liu#, Seung-gu Kang#, Peng Wang, Yue Wang, Xiaonan Lv, Ying Liu, Fei Wang, Zonglin Gu, Zaixing Yang, Jeffrey K Weber, Ning Tao, Zhihai Qin, Qing Miao, Chunying Chen*, Ruhong Zhou*, Yuliang Zhao*. Molecular Mechanism of Gd@ C82(OH)22 Increasing Collagen Expression: Implication for Encaging Tumor. Biomaterials, 2018, 152: 24-36. pdf

242. Jun Jin, Mengyu Guo, Jiaming Liu, Jing Liu, Huige Zhou, Jiayang Li, Liming Wang, Huibiao Liu*, Yuliang Li, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Graphdiyne Nanosheet-Based Drug Delivery Platform for Photothermal/Chemotherapy Combination Treatment of Cancer. ACS Applied Materials and Interfaces, 2018, 10: 8436?8442. pdf

241. Liming Wang, Liang Yan, Jing Liu, Chunying Chen*, Yuliang Zhao*. Quantification of Nanomaterial/Nanomedicine Trafficking in Vivo. Analytical Chemistry, 2018, 90 (1): 589-614. pdf

240. Mengyu Guo, Guoqiang Zhou, Zhu Liu, Jing Liu, Jinglong Tang, Yating Xiao, Wenshi Xu, Ying Liu*, Chunying Chen*. Direct site-specific treatment of skin cancer using doxorubicin-loaded nanofibrous membranes. Science Bulletin, 2018, 62(3): 92-100.pdf

239. Muhammad Ovais, Chunying Chen*. Safety considerations for nanoparticles in tumor treatment (Editorial). Nanomedicine, 2018, 13(19): 2373-2376. pdf

238. Yating Xiao#, Jing Liu#, Mengyu Guo, Huige Zhou,Jun Jin,Jiaming Liu, Ying Liu, Zhanjun Zhang*, Chunying Chen*. Synergistic Combination Chemotherapy of Carrier-Free Celastrol and Doxorubicin Nanocrystals for Overcoming Drug Resistance. Nanoscale, 2018, 10: 12639. pdf

237. Xuejing Cui, Shaoxin Xu, Xiaoyu Wang, Chunying Chen*. The nano-bio interaction and biomedical applications of carbon nanomaterials. Carbon, 2018, 138: 436-450. pdf

236. Jiao Lin#, Rong Cai#, Baoyun Sun, Jinquan Dong, Yuliang Zhao, Qing Miao*, Chunying Chen*. Gd@C82(OH)22 harnesses inflammatory regeneration for osteogenesis of mesenchymal stem cells through JNK/STAT3 signaling pathway. Journal of Materials Chemistry B, 2018, DOI: 10.1039/c8tb01097h. pdf

235. Jabran Saleem, Liming Wang*, Chunying Chen*. Carbon-Based Nanomaterials for Cancer Therapy via Targeting Tumor Microenvironment. Advanced Healthcare Materials, 2018, 1800525. pdf

234. Rui Chen, Jiyan Qiao, Ru Bai, Yuliang Zhao*, Chunying Chen*. Intelligent testing strategy and analytical techniques for the safety assessment of nanomaterials. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2018, doi: 10.1007/s00216-018-0940-y. pdf

233. Jianqin Tang#, Huige Zhou#, Xiaoyang Hou, Liming Wang, Yaxi Li, Yanyu Pang, Chunying Chen*, Guan Jiang*, Yanqun Liu. Enhanced anti-tumor efficacy of temozolomide-loaded carboxylated poly(amido-amine) combined with photothermal/photodynamic therapy for melanoma treatment. Cancer Letters, 2018, 423: 16-26. pdf

232. Wenshi Xu#, Mengyu Guo#, Jing Liu, Yating Xiao, Guoqiang Zhou*, Ying Liu*, Chunying Chen. Poly(lactic-co-glycolic acid)/Polycaprolactone Nanofibrous Membranes for High-Efficient Capture of Nano- and Microsized Particulate Matter. Journal of Biomedical Nanotechnology, 2018, 14(1): 179-189. pdf

231. Liming Xu*#, Ru Bai#, Xiang Cheng, Anliang Shao, Liang Chen, Shuxin Qu, Chunying Chen*. A Tiered Experimental Approach for Characterization and Silver Release of Silver-Containing Wound Dressings. Journal of Biomedical Nanotechnology, 2018, 14: 564-574. pdf

230. Xiumei Jiang, Yong Wu, Patrick Gray, Jiwen Zheng, Gaojuan Cao, Hui Zhang, Xiaowei Zhang, Mary Boudreau, Timothy R.Croley, Chunying Chen*, Jun-Jie Yin*. Influence of gastrointestinal environment on free radical generation of silver nanoparticles and implications for their cytotoxicity. NanoImpact, 2018, 10: 144-152.  pdf

229. Jun Jin#, Muhammad Ovais#, Chunying Chen*. Stimulus-responsive gold nanotheranostic platforms for targeting thetumor microenvironment. Nano Today, 2018, 22: 83-99. pdf

228. Yantao Li#, Jun Jin#, Dawei Wang, Jiawei Lv, Ke Hou, Yaling Liu*, Chunying Chen*, Zhiyong Tang*. Coordination-Responsive Drug Release inside Gold Nanorod@MOF for NIR-Induced Synergistic Chemo-Photothermal Therapy. Nano Research, https://doi.org/10.1007/s12274-017-1874-y.  pdf

227. Hongyuan Song#, Ting Guo#, Zichang Zhao, Youheng Wei, Haoyang Luo, Weizong Weng, Rui Zhang, Ming Zhong, Chunying Chen*, Jiacan Su*, Wei Shen*. Biocompatible PEGylated Gold nanorods function As cytokinesis inhibitors to suppress angiogenesis. Biomaterials, 2018, 178: 23-35. pdf

226. Huabing Chen#, Zhanjun Gu#, Hongwei An, Chunying Chen, Jie Chen, Ran Cui, Siqin Chen, Weihai Chen, Xuesi Chen, Xiaoyuan Chen, Zhuo Chen, Baoquan Ding, Qian Dong, Qin Fan, Ting Fu, Dayong Hou, Qiao Jiang, Hengte Ke, Xiqun Jiang, Gang Liu, Suping Li, Tianyu Li, Zhuang Liu, Guangjun Nie, Muhammad Ovais, Daiwen Pang, Nasha Qiu, Youqing Shen, Huayu Tian, Chao Wang, Hao Wang, Ziqi Wang, Huaping Xu, Jiang-Fei Xu, Xiangliang Yang, Shuang Zhu, Xianchuang Zheng, Xianzheng Zhang, Yanbing Zhao, Weihong Tan*, Xi Zhang*, Yuliang Zhao*. Precise nanomedicine for intelligent therapy of cancer. Science China Chemistry, 2018, 61(12): 1503-1552. pdf 

225. Huan Meng*, Wei Leong, Kam W Leong, Chunying Chen and Yuliang Zhao*. Walking the Line: The Fate of Nanomaterials at Biological Barriers. Biomaterials, 2018, 174: 41-53. pdf

224. Xin Tian, Xiumei Jiang, Cara Welch, Timothy R. Croley, Tit-Yee Wong, Chao Chen, Sanhong Fan, Yu Chong, Ruibin Li, Cuicui Ge, Chunying Chen, Jun-Jie Yin*. Bactericidal Effects of Silver Nanoparticles on Lactobacilli and the Underlying Mechanism. ACS Applied Materials and Interfaces, 2018, 10: 8443-8450. pdf

223. Chengxu Cai, Mingzhe Wang, Xinyi Wang, Bing Wang, Hanqing Chen, Jian Chen, Chunying Chen*, Weiyue Feng*. Transferrin Adsorbed on PEGylated Gold Nanoparticles and Its Relevance to Targeting Specificity. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2018, 18(8): 5306-5313. pdf

222. Youfeng Wang#, Rongrong Cai#, Lan Chen*, Xiaoyong Cai, Rui Chen, Chunying Chen, Guanglu Ge*. Experimental and Modeling Studies on the Filtration of SiO2 Nanoparticles Aerosolized from Different Solvents. Environmental Science and Technology, 2018, 52(15): 8733-8744. pdf  

221. Guohua Qin, Jin Xia, Yingying Zhang, Lianghong Guo, Rui Chen, Nan Sang*. Ambient fine particulate matter exposure induces reversible cardiac dysfunction and fibrosis in juvenile and older female mice. Particle and Fibre Toxicology, 2018, 15: 27.  pdf  

220. Lixia Tao, Qiaoli Yue*, Yining Hou, Yongping Wang, Chunying Chen, Chen-Zhong Li*. Resonance light scattering aptasensor for urinary 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine based on magnetic nanoparticles: a preliminary study of oxidative stress association with air pollution. Microchimica Acta, 2018, 185: 419. pdf  

219. Yongling Ding, Hong Yin*, Rui Chen, Ru Bai, Chunying Chen, Xiaojuan Hao, Shirley Shen, Kangning Sun*, Futian Liu*. Carboxymethyl chitosan based nanocomposites containing chemically bonded quantum dots and magnetic nanoparticles. Applied Surface Science, 2018, 433: 188-196.  pdf 

218. Zhenglin Li, Shaoshan Hu, Jing Liu, Ying Hu, Lei Chen, Tingting Jiang, Lei Sun, Ye Sun*, Flemming Besenbacher*, Chunying Chen, Miao Yu*. Cobalt Phosphide Nanoparticles Applied as a Theranostic Agent for Multimodal Imaging and Anticancer Photothermal Therapy. Particle and Particle Systems Characterization, 2018, 35(8): 1800127. pdf  

217. Cuicui Ge*, Renfei Wu, Yu Chong, Ge Fang, Xiumei Jiang, Yue Pan, Chunying Chen, Jun‐Jie Yin. Synthesis of Pt Hollow Nanodendrites with Enhanced Peroxidase-Like Activity against Bacterial Infections: Implication for Wound Healing. Advanced Functional Materials, 2018, 28: 1801484. pdf 

216. Shengkun Yao, Jiadong Fan, Zhiyun Chen, Yunbing Zong, Jianhua Zhang, Zhibin Sun, Lijuan Zhang, Renzhong Tai, Zhi Liu, Chunying Chen, Huaidong Jiang*. Three-dimensional ultrastructural imaging reveals the nanoscale architecture of mammalian cells. IUCrJ, 2018, 5: 141-149. pdf   

2017

215. Jiangfeng Du, Zhanjun Gu*, Liang Yan, Yuan Yong, Xuan Yi, Xiao Zhang, Jing Liu, Renfei Wu, Cuicui Ge, Chunying Chen*, Yuliang Zhao*. Poly(Vinylpyrollidone) and Selenocysteine Modified Bi2Se3 Nanoparticles Enhance Radiotherapy Efficacy in Tumor and Promote Radioprotection in Normal Tissues. Advanced Materials, 2017, 29: 1701268. pdf 

214. Xinyi Wang#, Mingzhe Wang#, Rong Lei, Shuifang Zhu, Yuliang Zhao, Chunying Chen*.  Chiral Surface of Nanoparticles Determines the Orientation of Adsorbed Transferrin and its Interaction with Receptors. ACS Nano, 2017, 5: 4606-4616. pdf

213. Jiayang Li, Jing Liu, Chunying Chen*. Remote Control and Modulation of Cellular Events by Plasmonic Gold Nanoparticles: Implications and Opportunities for Biomedical Applications. ACS Nano, 2017, 11: 2403-2409. pdf

212. Xiao-Yu Zheng, Kai Zhao, Jinglong Tang, Xin-Yu Wang, Lin-Dong Li, Nai-Xiu Chen, Yan-Jie Wang, Shuo Shi, Xiaodong Zhang, Sivakumar Malaisamy, Ling-Dong Sun*, Xiaoying Wang*, Chunying Chen, Chun-Hua Yan*. Gd-Dots with Strong Ligand?Water Interaction for Ultrasensitive Magnetic Resonance Renography. ACS Nano, 2017, 11: 3642-3650. pdf

211. Xiumei Jiang#, Liming Wang#, Yinglu Ji, Jinglong Tang, Xin Tian, Mingjing Cao, Jingxuan Li, Shuying Bi, Xiaochun Wu,* Chunying Chen,* Jun-Jie Yin. Interference of Steroidogenesis by Gold Nanorod Core/Silver Shell Nanostructures: Implications for Reproductive Toxicity of Silver. Small, 2017, 1602855. pdf

210. Lin Tian, Yidan Shang, Rui Chen, Ru Bai, Chunying Chen*, Kiao Inthavong, Jiyuan Tu*. A combined experimental and numerical study on upper airway dosimetry of inhaled nanoparticles from an electrical discharge machine shop. Particle and Fibre Toxicology,2017, 14: 24. pdf

209. Huige Zhou#, Jinglong Tang#, Jiayang Li, Wanqi Li, Ying Liu, Chunying Chen*. In vivo aggregation-induced transition between T1 and T2 relaxations of magnetic ultra-small iron oxide nanoparticles in tumor microenvironment. Nanoscale, 2017, 9: 3040-3050. pdf

208. Jiangfeng Du#, Xiaopeng Zheng#, Yuan Yong, Jie Yu, Xinghua Dong, Chenyang Zhang, Ruyi Zhou, Bai Li, Liang Yan*, Chunying Chen*, Zhanjun Gu*, Yuliang Zhao. Design of TPGS-functionalized Cu3BiS3 nanocrystals with strong absorption in the second near-infrared window for radiation therapy enhancement. Nanoscale, 2017, 9: 8229-8239.pdf

207. Jinglong Tang#, Huige Zhou#, Jiaming Liu, Jing Liu, Wanqi Li, Yuqing Wang, Fan Hu, Qing Huo, Jiayang Li, Ying Liu, Chunying Chen*. Dual-Mode Imaging-Guided Synergistic Chemo- and Magnetohyperthermia Therapy in a Versatile Nanoplatform To Eliminate Cancer Stem Cells. ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9 (28): 23497-23507. pdf

206. Yu Chong, Cuicui Ge*, Ge Fang, Renfei Wu, He Zhang, Zhifang Chai, Chunying Chen*,Jun-Jie Yin*. Light-Enhanced Antibacterial Activity of Graphene Oxide, Mainly via Accelerated Electron Transfer. Environmental Science & Technology, 2017, 51(17): 10154-10161. pdf

205. Xin Nie#, Jinglong Tang#, Ying Liu, Rong Cai, Qing Miao, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Fullerenol inhibits the cross-talk between bone marrow-derived mesenchymal stem cells and tumor cells by regulating MAPK signaling. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2017, 13(6): 1879-1890. pdf

204. Ying Liu#, Guoqiang Zhou#, Zhu Liu, Mengyu Guo, Xiumei Jiang, Mehmet Berat Taskin, Zhongyang Zhang, Jing Liu, Jinglong Tang, Ru Bai, Flemming Besenbacher, Menglin Chen*, Chunying Chen*. Mussel Inspired Polynorepinephrine Functionalized Electrospun Polycaprolactone Microfibers for Muscle Regeneration. Scientific Reports, 2017, 7: 8197. pdf

203. Rong Cai, Chunying Chen*. Protein corona in vivo: dynamic complement proteins-mediated opsonization and immune modulation. Science Bulletin, 2017, 62: 976-977. pdf

202. Xiaoyang Hou#, Huige Zhou#, Liming Wang, Jianqin Tang, Chunying Chen*, Guan Jiang*, Yanqun Liu. Multifunctional near-infrared dye-magnetic nanoparticles for bioimaging and cancer therapy. Cancer Letters, 2017, 390: 168-175. pdf

201. Jabran Saleem, Liming Wang*, Chunying Chen*. Immunological effects of graphene family nanomaterials. NanoImpact, 2017, 5: 109-118. pdf

200. Jiangfeng Du, Xiao Zhang, Liang Yan, Rui Chen*. Functional tumor imaging based on inorganic nanomaterials. Science China Chemistry, 2017, 60: 1425-1438. pdf

199. Mengyu  Guo#,  Shuying  Bi#,  Jing  Liu,  Wenshi Xu, Guoqiang Zhou, Ying Liu*, Chunying Chen*. C60(OH)n-loaded nano fibrous membranes protect HaCaT cells from ROS-associated damage. Chinese Chemical Letters, 2017, 28: 1889-1892.

198. Ying Qu, Baiqing Yang, Xiumei Jiang, Xu Ma, Cailing Lu*, Chunying Chen*. Multiwalled Carbon Nanotubes Inhibit Steroidogenesis by Disrupting Steroidogenic Acute Regulatory Protein Expression and Redox Status. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2017, 17: 914-925. pdf

197. Zhiwei Zhao, Rong Yan, Xuan Yi, Jingling Li, Jiaming Rao, Zhengqing Guo, Yanmei Yang, Weifeng Li*, Yong-Qiang Li*, Chunying Chen. Bacteria-Activated Theranostic Nanoprobes against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infection. ACS Nano, 2017, 11(5): 4428-4438. pdf

196. Xuena Zhu, Mehenur Sarwar, Qiaoli Yue, Chunying Chen, Chen-Zhong Li*. Biosensing of DNA oxidative damage: a model of using glucose meter for non-glucose biomarker detection. International Journal of Nanomedicine, 2017, 12: 979-987. pdf

195. Yaobo Ding, Thomas A.J. Kuhlbusch, Martie Van Tongeren, Araceli Sánchez Jiménez, Ilse Tuinman, Rui Chen, I?igo Larraza Alvarez, Urszula Mikolajczyk, Carmen Nickel, Jessica Meyer, Heinz Kaminski, Wendel Wohlleben, Burkhard Stahlmecke, Simon Clavaguera, Michael Riediker*. Airborne Engineered Nanomaterials in the Workplace-a Review of Release and Worker Exposure during Nanomaterial Production and Handling Processes. Journal of Hazardous Materials, 2017, 322: 17-28. pdf

194. Youfeng Wang, Lan Chen*, Rui Chen, Guolan Tian, Dexing Li, Chunying Chen, Xiujie Ge, Guanglu Ge*. Effect of relative humidity on the deposition and coagulation of aerosolized SiO2 nanoparticles. Atmospheric Research, 2017, 194:100-108. pdf

2016

193. Yuliang Zhao, Chunying Chen. Nano on reflection. Nature Nanotechnology, 2016, 11: 830. pdf  

192. Ying Liu, Chunying Chen*. Role of Nanotechnology in HIV/AIDS Vaccine Development. Advanced Drug Delivery Reviews, 2016, 103: 76-89. pdf                                                  

 

191. Jing Wang#, Jing Liu#, Ying Liu, Liming Wang, Mingjing Cao, Yinglu Ji, Xiaochun Wu, Yingying Xu, Bing Bai, Qing Miao, Chunying Chen, Yuliang Zhao*. Gd-Hybridized Plasmonic Au-Nanocomposites Enhanced Tumor-Interior Drug Permeability in Multimodal Imaging-Guided Therapy. Advanced Materials, 2016,28(40): 8950-8958. pdf

190. Jing Liu, Pengyang Wang, Xiao Zhang, Liming Wang*, Dongliang Wang, Zhanjun Gu, Jinglong Tang, Mengyu Guo, Mingjing Cao, Huige Zhou, Ying Liu*, Chunying Chen*. Rapid Degradation and High Renal Clearance of Cu3BiS3 Nanodots for Efficient Cancer Diagnosis and Photothermal Therapy in Vivo. ACS Nano, 2016, 10(4): 4587-4598. pdf

189.Yang Li#, Jinglong Tang#, Dongxu Pan, Ling-Dong Sun*, Chunying Chen*, Ying Liu, Ye-Fu Wang, Shuo Shi,Chun-Hua Yan*. A Versatile Imaging and Therapeutic Platform Based on Dual-Band Luminescent Lanthanide Nanoparticles toward Tumor Metastasis Inhibition. ACS Nano, 2016, 10(2): 2766-2773. pdf

188.Yu Chong, Cuicui Ge*, Ge Fang, Xin Tian, Xiaochuan Ma, Tao Wen, Wayne G. Wamer, Chunying Chen*, Zhifang Chai, Jun-Jie Yin*. Crossover between Anti- and Pro-Oxidant Activities of Graphene Quantum Dots in the Absence or Presence of Light. ACS Nano, 2016, 10(9): 8690-8699.pdf

187.Cuicui Ge#, Ge Fang#, Xiaomei Shen, Yu Chong, Wayne G. Wamer, Xingfa Gao*, Zhifang Chai, Chunying Chen*, Jun-Jie Yin*. Facet Energy versus Enzyme-like Activities: The Unexpected Protection of Palladium Nanocrystals against Oxidative Damage. ACS Nano, 2016, 10: 10436-10445.pdf

186. Mingjing Cao, Jiayang Li, Jinglong Tang, Chunying Chen*, and Yuliang Zhao*. Gold Nanomaterials in Consumer Cosmetics Nanoproducts: Analyses, Characterization, and Dermal Safety Assessment. Small, 2016, 12(39): 5488–5496. pdf

185. Tu C. Le#, Hong Yin#, Rui Chen, Yandong Chen, Lin Zhao, Phil S. Case, Chunying Chen*, David A. Winkler*. An Experimental and Computational Approach to the Development of ZnO Nanoparticles that are Safe by Design. Small, 2016, 12(26): 3568–3577. pdf

184.Chengdu Sun#, Liming Wang#, Dan Gao, Yuanming Pan, Yuliang Zhao, Chunying Chen*, Mingzhou Guo*. C60(OH)22: a potential histone deacetylase inhibitor with anti-angiogenic activity. Nanoscale, 2016, 8: 16332-16339. pdf

183. Huige Zhou, Xiaoyang Hou, Ying Liu*, Tianming Zhao, Qiuyu Shang, Jinglong Tang, Jing Liu, Yuqing Wang, Qiuchi Wu, Zehao Luo, Hui Wang and Chunying Chen*. Superstable Magnetic Nanoparticles in Conjugation with Near-Infrared Dye as a Multimodal Theranostic Platform. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8(7): 4424-4433. pdf

182. Rui Chen, Bin Hu, Ying Liu, Jianxun Xu, Guosheng Yang, Diandou Xu, Chunying Chen*. Beyond PM2.5: The Role of Ultrafine Particles on Adverse Health Effects of Air Pollution. BBA - General Subjects, 2016, 1860(12): 2844–2855. pdf

181. Liming Wang*, Chunying Chen*. Pathophysiologic Mechanisms of Biomedical Nanomaterials. Toxicology and Applied Pharmacology, 2016, 299: 30-40. pdf

180. Xiumei Jiang, Yanfang Li, Ying Liu, Chunying Chen*, Menglin Chen*. Selective Enhancement of Human Stem Cell Proliferation by Mussel Inspired Surface Coating. RSC Advances, 2016, 6: 60206-60214.pdf

179. Rui Chen#, Lin Zhao#, Ru Bai, Ying Liu, Liping Han, Zhifang Xu, Feng Chen, Herman Autrup, Dingxin Long*, Chunying Chen*. Silver Nanoparticles Induced Oxidative and Endoplasmic Reticulum Stresses in Mouse Tissues: Implications for the Development of Acute Toxicity after Intravenous Administration. Toxicology Research, 2016, 5: 602-608. pdf 

178.Jinglong Tang, Zhiyun Chen, Baoyun Sun, Jinquan Dong, Jing Liu, Huige Zhou, Liming Wang, Ru Bai, Qing Miao, Yuliang Zhao, Chunying Chen, Ying Liu*. Polyhydroxylated Fullerenols Regulate Macrophage for Cancer Adoptive Immunotherapy and Greatly Inhibit the Tumor Metastasis. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2016, 12(4): 945-954. pdf

177. Zhigang Liu, Liming Wang, Limin Zhang, Xiaochun Wu, Guangjun Nie, Chunying Chen, Huiru Tang*, Yulan Wang*. Metabolic Characteristics of 16HBE and A549 Cells Exposed to Different Surface Modified Gold Nanorods. Advanced Healthcare Mateials, 2016, 5(18): 2363-2375. pdf

 

176. Dominik Gonnissen, Ying Qu, Klaus Langer, Cengiz ?ztürk, Yuliang Zhao, Chunying Chen, Guiscard Seebohm, Martina Düfer, Harald Fuchs, Hans-Joachim Galla, Kristina Riehemann*. Comparison of cellular effects of starch-coated SPIONs and poly(lactic-co-glycolic acid) matrix nanoparticles on human monocytes. International Journal of Nanomedicine, 2016, 11: 5221-5236.pdf

175. Jingliang Dong, Yidan Shang, Kiao Inthavong, Jiyuan Tu*, Rui Chen, Ru Bai, Dongliang Wang, Chunying Chen. Comparative numerical modelling of inhaled nanoparticle deposition in human and rat nasal cavities. Toxicological Sciences, 2016, 152(2): 284-296.pdf

174. Zhenglin Li, Jing Liu, Ying Hu, Kenneth A. Howard, Zhuo Li, Xuelei Fan, Manli Chang, Ye Sun*, Flemming Besenbacher*, Chunying Chen, and Miao Yu*. Multimodal Imaging-Guided Antitumor Photothermal Therapy and Drug Delivery Using Bismuth Selenide Spherical Sponge. ACS Nano, 2016, 10(10): 9646-9685. pdf 

173. Zhengqing Guo, Yelin Zou, Hui He, Jiaming Rao, Shuangshuang Ji, Xiaoneng Cui, Hengte Ke, Yibin Deng, Hong Yang, Chunying Chen, Yuliang Zhao, and Huabing Chen*. Bifunctional Platinated Nanoparticles for Photoinduced Tumor Ablation. Advanced Materials, 2016, 28,  10155-10164.pdf

172. Jingliang Dong, Yidan Shang, Kiao Inthavong, Jiyuan Tu*, Rui Chen, Ru Bai, Dongliang Wang, Chunying Chen. Comparative Numerical Modelling of Inhaled Nanoparticle Deposition in Human and Rat Nasal Cavities. Toxicological Sciences, 2016, 152(2): 284–296. pdf 

2015

171. Ying Liu#, Chunying Chen#, Pengxu Qian#, Xuefei Lu, Baoyun Sun, X. Zhang, Liming Wang, X.Gao, H. Li, Zhiyun Chen, JinglongTang, W. Zhang, J. Dong, Ru Bai, Q. Wu, S. Liu, H. Zhang, F. Zhao, Max S. Wicha, Tao Zhu*, Yuliang Zhao*. Gd-metallofullerenol nanomaterial  as a non-toxic breast cancer stem cell specific inhibitor. Nature Communications, 2015, 6, 5988, DOI: 10.1038/ncomms6988. pdf

170. Yantao Li#, Jinglong Tang#, Liangcan He, Yong Liu, Yaling Liu*, Chunying Chen*, Zhiyong Tang*. Core–Shell Upconversion Nanoparticle@Metal–Organic Framework Nanoprobes for Luminescent/Magnetic Dual-Mode Targeted Imaging. Advanced Materials, 2015, 27(27): 4075-4080. pdf

169. Liming Wang#, Qiang Sun#, Xin Wang, Tao Wen, Junjie Yin, Pengyang Wang, Ru Bai, Xiang-Qian Zhang, Lu-Hua Zhang, An-Hui Lu*, Chunying Chen*. Using Hollow Carbon Nanospheres as a Light-induced Free Radical Generator to Overcome Chemotherapy Resistance. Journal of the American Chemical Society, 2015, 137(5): 1947-1955. pdf

168. Liming Wang#, Tianlu Zhang#, Panyun Li#, Wanxia Huang, Jinglong Tang, Pengyang Wang, Jing Liu, Qingxi Yuan, Ru Bai, Bai Li, Kai Zhang, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Use of Synchrotron Radiation-Analytical Techniques to Reveal Chemical Origin of Silver-Nanoparticle Cytotoxicity. ACS Nano, 2015, 9(6): 6532-6547. pdf


167. Jing Liu#, Xiaopeng Zheng#, Liang Yan, Liangjun Zhou, Gan Tian, Wenyan Yin, Liming Wang, Ying Liu, Zhongbo Hu, Zhanjun Gu*, Chunying Chen*, Yuliang Zhao*. Bismuth Sulfide Nanorods as a Precision Nanomedicine for in Vivo Multimodal Imaging-Guided Photothermal Therapy of Tumor. ACS Nano, 2015, 9(1): 696-707. pdf

166. Rui Chen#, Daishun Ling#*, Lin Zhao, Shuaifei Wang, Ying Liu, Ru Bai, Seungmin Baik, Yuliang Zhao, Chunying Chen*, Taeghwan Hyeon*. Parallel Comparative Studies on Mouse Toxicity of Oxide Nanoparticle- and Gadolinium-Based T1 MRI Contrast Agents. ACS Nano, 2015, 9(12): 12425-12435. pdf

165. Lingling Huo#, Rui Chen#, Lin Zhao#, Xiaofei Shi, Ru Bai, Dingxin Long, Feng Chen, Yuliang Zhao, Yan-Zhong Chang*, Chunying Chen*. Silver nanoparticles activate endoplasmic reticulum stress signaling pathway in cell and mouse models: The role in toxicity evaluation. Biomaterials. 2015, 61, 307-315. pdf

164. Wenshu Cong#, Peng Wang#, Ying Qu, Jinglong Tang, Ru Bai, Yuliang Zhao, Chunying Chen*, Xiaolin Bi*. Evaluation of the influence of fullerenol on aging and stress resistance using Caenorhabditis elegans. Biomaterials, 2015, 42: 78-86. pdf

163. Peng Wang, Yue Wang, Xin Nie, Céline Bra?ni, Ru Bai, Chunying Chen*. Multiwall Carbon Nanotubes Directly Promote Fibroblast–Myofi broblast and Epithelial–Mesenchymal Transitions through the Activation of the TGF-β/Smad Signaling Pathway. Small, 2015, 11(4): 446-455. (front cover)  pdf

162. Qiao An#, Jing Liu#, Meng Yu, Jiaxun Wan, Dian Li, Changchun Wang, Chunying Chen*, Jia Guo*. Multifunctional Magnetic Gd 3+ -Based Coordination Polymer Nanoparticles: Combination of Magnetic Resonance and Multispectral Optoacoustic Detections for Tumor-Targeted Imaging in vivo. Small, 2015, 11(42): 5675-5686. pdf

161. Chengfang Pang, Andrea Brunelli, Conghui Zhu, Danail Hristozov, Ying Liu, Elena Semenzin, Wenwen Wang, Wuqun Tao, Jingnan Liang, Antonio Marcomini, Chunying Chen*, Bin Zhao*. Demonstrating approaches to chemically modify the surface of Ag nanoparticles in order to influence their cytotoxicity and biodistribution after single dose acute intravenous administration. Nanotoxicology, 2015, DOI: 10.3109/17435390.2015.1024295. pdf

160. Xiumei Jiang#, Teodora Miclaus#, Liming Wang, Rasmus Foldbjerg, Duncan S. Sutherland, Herman Autrup, Chunying Chen*, Christiane Beer*. Fast intracellular dissolution and persistent cellular uptake of silver nanoparticles in CHO-K1 cells: implication for cytotoxicity. Nanotoxicology, 2015, 9(2): 181-189. pdf 

159. Yingying Xu, Liming Wang, Ru Bai, Tianlu Zhang, Chunying Chen*. Silver nanoparticles impede phorbol myristate acetate-induced monocyte–macrophage differentiation and autophagy. Nanoscale, 2015, 7, 16100-16109. pdf

158. Kelei Hu#, Huige Zhou#, Ying Liu*, Zhu Liu, Jing Liu, Jinglong Tang, Jiayang Li, Jiakun Zhang, Wang Sheng, Yuliang Zhao, Yan Wu*, Chunying Chen*. Hyaluronic acid functional amphipathic and redox-responsive polymer particles for the co-delivery of doxorubicin and cyclopamine to eradicate breast cancer cells and cancer stem cells. Nanoscale, 2015,7, 8607-8618. pdf

157. Jianbo Liu, Xiumei Jiang, Liming Wang, Zhijian Hu, Tao Wen, Wenqi Liu, Junjie Yin*, Chunying Chen*, Xiaochun Wu*. Ferroxidase-like activity of Au nanorod/Pt nanodot structures and implications for cellular oxidative stress. Nano Research, 2015, 8(12): 4024-4037. pdf

156. Sheng Huang#, Jing Liu#, Qian He, Hongli Chen, Jiabin Cui, Suying Xu, Yuliang Zhao, Chunying Chen*, Leyu Wang*. Smart Cu1.75S nanocapsules with high and stable photothermal efficiency for NIR photo-triggered drug release. Nano Research, 2015, 8(12): 4038-4047. pdf

155. Mingjing Cao#, Pengyang Wang#, Yu Kou, Jing Wang, Jing Liu, Yan-Hui Li, Jiayang Li, Liming Wang*, Chunying Chen*. Gadolinium (III)-Chelated Silica Nanospheres Integrating Chemo- and Photothermal Therapy for Cancer Treatment and Magnetic Resonance Imaging. ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7: 25014-23. pdf

154. Yu-Feng Li, Jiating Zhao, Ying Qu, Yuxi Gao, Zhenghang Guo, Zuoliang Liu, Yuliang Zhao*, Chunying Chen*. Synchrotron radiation techniques for nanotoxicology. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2015, 11: 1531-1549. pdf

153. Jing Wang#, Ru Bai#, Ru Yang, Jing Liu, Jinglong Tang, Ying Liu, Jiayang Li, Zhifang Chai, Chunying Chen*. Size- and surface chemistry-dependent pharmacokinetics and tumor accumulation of engineered gold nanoparticles after intravenous administration. Metallomics, 2015, 7: 516-524. pdf

152. Rui Chen#, Lili Zhang#, Cuicui Ge#, Michael Tseng, Ru Bai, Ying Qu, Christiane Beer, Herman Autrup, Chunying Chen*. Sub-chronic Toxicity and Cardiovascular Responses in Spontaneously Hypertensive Rats after Exposure to Multiwall Carbon Nanotubes by Intratracheal Instillation. Chemical Research in Toxicology, 2015, 28(3): 440-450. pdf

151. Jing Wang#, Yadian Xie#, Liming Wang, Jinglong Tang, Jiayang Li*, Duygu Kocaefe, Yasar Kocaefe, Zhiwen Zhang, Yaping Li, Chunying Chen*. In vivo pharmacokinetic features and biodistribution of star and rod shaped gold nanoparticles by multispectral optoacoustic tomography. RSC Advances, 2015, 5: 7529-7538. pdf

150. Pengyang Wang, Xin Wang, Liming Wang*, Xiaoyang Hou, Wei Liu*, Chunying Chen*. Interaction of gold nanoparticles with proteins and cells. Science and Technology of Advanced Materials, 2015, 16 034610. pdf

149. Rui Chen#, Xiaofei Shi#, Ru Bai#, Weiqing Rang, Lingling Huo, Lin Zhao, Dingxin Long, David Y. H. Pui, Chunying Chen*. Airborne Nanoparticle Pollution in a Wire Electrical Discharge Machining Workshop and Potential Health Risks. Aerosol and Air Quality Research, 2014, 15(1): 284-294. pdf

148. Lingling Huo#, Rui Chen#, Xiaofei Shi, Ru Bai, Peng Wang, Yanzhong Chang*, Chunying Chen*. High-content screening for assessing nanomaterial toxicity. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2015, 15:1143-1149. pdf

147. Xiaofei Shi#, Rui Chen#, Lingling Huo, Lin Zhao, Ru Bai, Dingxin Long, David Y. H. Pui, Weiqing Rang*, Chunying Chen*. Evaluation of Nanoparticles Emitted from Printers in a Clean Chamber, a Copy Center and Office Rooms: Health Risks of Indoor Air Quality. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2015, 15: 9554-9564. pdf

146. Yuanming Pan, Liming Wang, Seung-gu Kang, Youyong Lu, Zaixing Yang, Tien Huynh, Chunying Chen, Ruhong Zhou*, Mingzhou Guo*, Yuliang Zhao*. Gd–Metallofullerenol Nanomaterial Suppresses Pancreatic Cancer Metastasis by Inhibiting the Interaction of Histone Deacetylase 1 and Metastasis-Associated Protein 1. ACS Nano, 2015, 9(7): 6826-6836. pdf

145. Hong Yin*, Rui Chen, Philip S. Casey, Pu Chun Ke, Thomas P. Davis, Chunying Chen. Reducing the cytotoxicity of ZnO nanoparticles by a pre-formed protein corona in a supplemented cell culture medium. RSC Advances, 5: 73963-73973. pdf

144. Yunyun Li, Yu-Feng Li*, Jiating Zhao, Yuxi Gao, Chunying Chen. Accumulation and transformation of nanomaterials in ecological model organisms investigated by using synchrotron radiation techniques. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2015, 30: 2038-2047. pdf

143. Xiaohan Xu, Yu-Feng Li*, Jiating Zhao, Yunyun Li, Jing Lin, Bai Li, Yuxi Gao, Chunying Chen. Nanomaterial-based approaches for the detection and speciation of mercury. Analyst, 2015, 140: 7841-7853. pdf

142. Rasmus Foldbjerg, Xiumei Jiang, Teodora Micl?u?, Chunying Chen, Herman Autrup, Christiane Beer*. Silver nanoparticles-wolves in sheep's clothing? Toxicology Research, 2015, 4: 563-575. pdf

141. Lucian Farcal, Fernando Torres Andón, Luisana Di Cristo, Bianca Maria Rotoli, Ovidio Bussolati, Enrico Bergamaschi, Agnieszka Mech, Nanna B. Hartmann, Kirsten Rasmussen, Juan Riego-Sintes, Jessica Ponti, Agnieszka Kinsner-Ovaskainen, Fran?ois Rossi, Agnes Oomen, Peter Bos, Rui Chen, Ru Bai, Chunying Chen, Louise Rocks, Norma Fulton, Bryony Ross, Gary Hutchison, Lang Tran, Sarah Mues, Rainer Ossig, Jürgen Schnekenburger, Luisa Campagnolo, Lucia Vecchione, Antonio Pietroiusti, Bengt Fadeel*. Comprehensive In Vitro Toxicity Testing of a Panel of Representative Oxide Nanomaterials: First Steps towards an Intelligent Testing Strategy. PLoS One, 10(5): e0127174. pdf

140. Camila F. Borgognoni, Michael Mormann, Ying Qu, Marcus Sch?fer, Klaus Langer, Cengiz ?ztürk, Sylvia Wagner, Chunying Chen, Yuliang Zhao, Harald Fuchs, Kristina Riehemann*. Reaction of human macrophages on protein corona covered TiO2 nanoparticles. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 2015, 11: 275-282. pdf

139. Zhenjiang Zhang#, Jing Wang#, Xin Nie#, Tao Wen, Yinglu Ji, Xiaochun Wu, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Near Infrared Laser Induced Targeted Cancer Therapy Using Thermo-Responsive Polymer Encapsulated Gold Nanorods. JACS, 2014, 136(20): 7317-7326. pdf

138. Long Qin#, Peng Wang#, Yuanwang Guo, Chunying Chen*, Minghua Liu*. Self-Assembled Soft Nanomaterials Via Silver(I)-Coordination: Nanotube, Nanofiber, and Remarkably Enhanced Antibacterial Effect. Advanced Science, 2015, 2(11): 1500134. pdf

137. Rui Chen#, Lingling Huo#, Xiaofei Shi, Ru Bai, Zhenjiang Zhang, Yuliang Zhao, Yanzhong Chang*, Chunying Chen*. Endoplasmic Reticulum Stress Induced by Zinc Oxide Nanoparticles Is an Earlier Biomarker for Nanotoxicological Evaluation. ACS Nano, 2014, 8(3): 2562-2574. pdf

136. Teng Zhou#, Meifang Yu#, Bo Zhang#, Liming Wang, Xiaochun Wu, Hejiang Zhou, Yipeng Du, Junfeng Hao, Yaping Tu, Chunying Chen*, Taotao Wei*. Inhibition of Cancer Cell Migration by Gold Nanorods: Molecular Mechanisms and Implications for Cancer Therapy. Advanced Functional Materials, 2014, 6922-6932. (back cover)  pdf

2014

135. Liming Wang, Xiaoying Lin, Jing Wang, Zhijian Hu, Yinglu Ji, Shuai Hou, Yuliang Zhao, Xiaochun Wu*, Chunying Chen*. Novel Insights into Combating Cancer Chemotherapy Resistance Using a Plasmonic Nanocarrier: Enhancing Drug Sensitiveness and Accumulation Simultaneously with Localized Mild Photothermal Stimulus of Femtosecond Pulsed Laser. Advanced Functional Materials, 2014, 24, 4229-4239.(front cover) pdf

134. Zhiyun Chen#, Ying Liu#, Baoyun Sun, Han Li, Jinquan Dong, Lijuan Zhang, Liming Wang, Peng Wang, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Polyhydroxylated Metallofullerenols Stimulate IL-1 Secretion of Macrophage through TLRs/MyD88/NF-κB Pathway and NLRP3 Inflammasome Activation. Small, 2014, 10(12): 2362-2372. (inside front cover) pdf

133. Ye Liu#, Yingying Xu#, Yue Tian, Chunying Chen*, Chen Wang, Xingyu Jiang*. Functional Nanomaterials Can Optimize the Efficacy of Vaccines. Small, 2014, 10(22): 4505-4520. pdf

132. Yingying Xu, Jing Wang, Xiaofan Li, Ying Liu, Luru Dai, Xiaochun Wu*, Chunying Chen*. Selective inhibition of breast cancer stem cells by gold nanorods mediated plasmonic hyperthermia. Biomaterials, 2014, 35(16): 4667-4677. pdf

131. Xiaonan Lv#, Peng Wang#, Ru Bai, Yingying Cong, Siqingaowa Suo, Xiaofeng Ren*, Chunying Chen*. Inhibitory effect of silver nanomaterials on transmissible virus-induced host cell infections. Biomaterials, 2014, 35(13): 4195-203. pdf

     

130. Hejiang Zhou, Bo Zhang, Jiajia Zheng, Meifang Yu, Teng Zhou, Kai Zhao, Yanxia Jia, Xingfa Gao*, Chunying Chen*, Taotao Wei*. The inhibition of migration and invasion of cancer cells by graphene via the impairment of mitochondrial respiration. Biomaterials, 2014, 35(5): 1597-1607. pdf

                                                                                            

129. Shuai Xu#, Jing Liu#, Dian Li, Liming Wang, Jia Guo*, Changchun Wang, Chunying Chen*. Fe-salphen complexes from intracellular pH-triggered degradation of Fe3O4@Salphen-InIII CPPs for selectively killing cancer cells. Biomaterials, 2014, 35(5): 1676-1685. pdf

128. Jinglong Tang#, Xiumei Jiang#, Liming Wang, Hui Zhang, Zhijian Hu, Ying Liu, Xiaochun Wu*, Chunying Chen*. Au@Pt nanostructure: a novel photothermal conversion agent for cancer therapy. Nanoscale, 2014, 6(7): 3670-3678. pdf

127. Yu-Feng Li, Yuxi Gao, Zhifang Chai, Chunying Chen*. Nanometallomics: an emerging field studying the biological effects of metal-related nanomaterials. Metallomics, 2014, 6: 220-232. pdf

126. Hui Jing, Yu-Feng Li*, Jiating Zhao, Bai Li, Jialong Sun, Rui Chen, Yuxi Gao, Chunying Chen*. Wide-range particle characterization and elemental concentration in Beijing aerosol during the 2013 Spring Festival. Environmental Pollution, 2014, 192: 204-211. pdf

125. Ru Bai#, Lili Zhang#, Ying Liu, Bai Li, Liming Wang, Peng Wang, Herman Autrup, Christiane Beer, Chunying Chen*. Integrated analytical techniques with high sensitivity for studying brain translocation and potential impairment induced by intranasally instilled copper nanoparticles. Toxicology Letters, 2014, 226: 70-80. pdf

124. Tianlu Zhang#, Liming Wang#, Qiang Chen*, Chunying Chen*. Cytotoxic Potential of Silver Nanoparticles. Yonsei Medical Journal, 2014, 55(2): 283-291. pdf

123. Jiajing Zhang, Zhen Zhang, Xin Nie, Zhenjiang Zhang, Xiaochun Wu, Chunying Chen*, Xiaohong Fang*. A Label-Free Gold Nanocluster Fluorescent Probe for Protease Activity Monitoring. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2014, 14: 4029-4035.pdf

122. Jiajing Zhang, Xin Nie, Yinglu Ji, Ying Liu, Xiaochun Wu, Chunying Chen*, Xiaohong Fang*. Quantitative Biokinetics and Systemic Translocation of Various Gold Nanostructures Are Highly Dependent on Their Size and Shape. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2014, 14: 4124-4138. pdf

121. Xin Nie#, Jiakun Zhang#, Qing Xu, Xiaoguang Liu, Yaping Li, Yan Wu*, Chunying Chen*. Targeting peptide iRGD-conjugated amphiphilic chitosan-co-PLA/DPPE drug delivery system for enhanced tumor therapy. Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2: 3232-3242. pdf

120. Daiqin Chen, Chao Wang, Xin Nie, Shumu Li, Ruimin Li, Mirong Guan, Zhuang Liu, Chunying Chen, Chunru Wang, Chunying Shu*, Lijun Wan*. Photoacoustic Imaging Guided Near-Infrared Photothermal Therapy Using Highly Water-Dispersible Single-Walled Carbon Nanohorns as Theranostic Agents. Advanced Functional Materials, 2014, DOI: 10.1002/adfm.201401560. pdf

119. Evangelia Hondroulis, Rui Zhang, Chengxiao Zhang, Chunying Chen, Kosuke Ino, Tomokazu Matsue, Chen-Zhong Li*. Immuno Nanoparticles Integrated Electrical Control of Targeted Cancer Cell Development Using Whole Cell Bioelectronic Device. Theranostics, 2014, 4(9): 919-930. pdf

118. Dangge Wang, Zhiai Xu, Haijun Yu*, Xianzhi Chen, Bing Feng, Zhirui Cui, Bin Lin, Qi Yin, Zhiwen Zhang, Chunying Chen, Jun Wang, Wen Zhang, Yaping Li*. Treatment of metastatic breast cancer by combination of chemotherapy and photothermal ablation using doxorubicin-loaded DNA wrapped gold nanorods. Biomaterials, 2014, 35: 8374-8384. pdf

117. Teng Zhou, Bo Zhang, Peng Wei, Yipeng Du, Hejiang Zhou, Meifang Yu, Liang Yan, Wendi Zhang, Guangjun Nie, Chunying Chen, Yaping Tu, Taotao Wei*. Energy metabolism analysis reveals the mechanism of inhibition of breast cancer cell metastasis by PEG-modified graphene oxide nanosheets. Biomaterials, 2014, 35: 9833-9843.pdf

116. Ran Kang, Yonglun Luo*, Lijin Zou, Lin Xie, Helle Lysdahl, Xiumei Jiang, Chunying Chen, Lars Bolund, Menglin Chen*, Flemming Besenbacher, Cody Bunger. Osteogenesis of human induced pluripotent stem cells derived mesenchymal stem cells on hydroxyapatite contained nanofibers. RSC Advances, 2014, 4, 5734-5739. pdf

115. Joy Wolfram, Yong Yang, Jianliang Shen, Asad Moten, Chunying Chen, Haifa Shen, Mauro Ferrari, Yuliang Zhao*. The nano-plasma interface: Implications of the protein corona. Colloids Surf B Biointerfaces, 2014, 124: 17-24. pdf

114. Joy Wolfram*, Motao Zhu, Yong Yang, Jianliang Shen, Emanuela Gentile, Donatella Paolino, Massimo Fresta, Guangjun Nie, Chunying Chen, Haifa Shen, Mauro Ferrari, Yuliang Zhao*. Safety of Nanoparticles in Medicine. Current Drug Targets, 2014. pdf 

2013

113. Chunying Chen, Yu-Feng Li, Ying Qu, Zhifang Chai, Yuliang Zhao*. Advanced nuclear analytical and related techniques for the growing challenges in nanotoxicology. Chemical Society Reviews, 2013, 42(21): 8266-303. pdf

112. Ying Liu, Yuliang Zhao, Baoyun Sun*, Chunying Chen*. Understanding the Toxicity of Carbon Nanotubes. Accounts of Chemical Research, 2013, 46 (3), pp 702–713. Highlighted by MaterialsViews China   pdf

111.Liming Wang, Jingyuan Li, Jun Pan, Xiumei Jiang, Yinglu Ji, Yufeng Li, Ying Qu, Yuliang Zhao, Xiaochun Wu*, Chunying Chen*. Revealing the Binding Structure of the Protein Corona on Gold Nanorods Using Synchrotron Radiation-Based Techniques: Understanding the Reduced Damage in Cell Membranes. JACS, 2013, 135, 17359?17368. pdf

                                  

110. Ligeng Xu, Ye Liu, Zhiyun Chen,Wei Li, Ying Liu, Liming Wang, Liying Ma, Yiming Shao*, Yuliang Zhao*, Chunying Chen*. Morphologically Virus-like Fullerenol Nanoparticles Act as the Dual-functional Nanoadjuvant for HIV-1 Vaccine. Advanced Materials, 2013, 25(41): 5928–5936. Highlighted by MaterialsViews China pdf 

                                          

109. Zhenjiang Zhang, Jing Wang, Chunying Chen*. Near-Infrared Light-Mediated Nanoplatforms for Cancer Thermo-Chemotherapy and Optical Imaging. Advanced Materials, 2013, 25(28):  3869-3880. pdf

108. Peng Wang, Xin Nie, Yue Wang, Yang Li, Cuicui Ge, Lili Zhang, Liming Wang, Ru Bai, Zhiyun Chen, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Multiwall Carbon Nanotubes Mediate Macrophage Activation and Promote Pulmonary Fibrosis Through TGF-β/Smad Signaling Pathway. Small, 2013, 9(22): 3799-811. pdf

107. Li Meng, Rui Chen, Aihua Jiang, Liming Wang, Peng Wang, Chen-zhong Li, Ru Bai, Yuliang Zhao, Herman Autrup, Chunying Chen*. Short Multiwall Carbon Nanotubes Promote Neuronal Differentiation of PC12 Cells via Up-Regulation of the Neurotrophin Signaling Pathway. Small, 2013, 9(9-10):1786-98. (front cover) Highlighted by MaterialsViews China   pdf

 

106. Yuexian Liu, Peng Wang, Yue Wang, Zhening Zhu, Fang Lao, Xuefeng Liu, Wenshu Cong, Chunying Chen*, Yan Gao*, Ying Liu*. The Influence on Cell Cycle and Cell Division by Various Cadmium-Containing Quantum Dots. Small, 2013, 9(14): 2440-2451.(inside front cover) pdf

105. Xuefei Lv, YingLiu, Xiangjun Kong, Peter E. Lobie, Chunying Chen*, Tao Zhu*. Nanotoxicity: the growing need for study in the endocrine system. Small, 2013, 9(9-10):1654-71. pdf

104. Zhenjiang Zhang, Jing Wang, Chunying Chen*. Gold Nanorods Based Platforms for Light-Mediated Theranostics. Theranostics, 2013, 3(3): 223-238. pdf

103. Limin Zhang, Liming Wang, Yili Hu, Zhigang Liu, Yuan Tian, Xiaochun Wu, Yuliang Zhao, Huiru Tang *, Chunying Chen*, Yulan Wang*. Selective metabolic effects of gold nanorods on normal and cancer cells and their application in anticancer drug screening. Biomaterials, 2013, 34: 7117-7126.pdf

102. Liang-Chien Cheng, Xiumei Jiang, Jing Wang, Chunying Chen*, Ru-Shi Liu*. Nano–bio effects: interaction of nanomaterials with cells. Nanoscale, 2013, 5(9): 3547-69. pdf

101. Liming Wang, Xiumei Jiang, Yinglu Ji, Ru Bai, Yuliang Zhao, Xiaochun Wu*, Chunying Chen*. Surface chemistry of gold nanorods: origin of cell membrane damage and cytotoxicity. Nanoscale, 2013, 5: 8384–8391. pdf

100. Xiumei Jiang, Rasmus Foldbjerg, Teodora Miclaus, Liming Wang, Rajinder Singh, Yuya Hayashi, Duncan Sutherland, Chunying Chen*, Herman Autrup, Christiane Beer*. Multi-platform genotoxicity analysis of silver nanoparticles in the model cell line CHO-K1.Toxicology Letters, 2013, 222: 55-63. pdf

99. Li Meng, Aihua Jiang, Rui Chen, Chen-zhong Li, Liming Wang, Ying Qu, Peng Wang, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Inhibitory effects of multiwall carbon nanotubes with high iron impurity on viability and neuronal differentiation in cultured PC12 cells. Toxicology, 2013, 313: 49-58. pdf

2012

98. Seung-gu Kang, Guoqiang Zhou, Ping Yang, Ying Liu, Baoyun Sun, Tien Huynh, Huan Meng, Lina Zhao, Gengmei Xing, Chunying Chen*, Yuliang Zhao*, Ruhong Zhou*. Molecular mechanism of pancreatic tumor metastasis inhibition by Gd@C82(OH)22 and its implication for de novo design of nanomedicine. PNAS, 2012, 109(38):15431-15436. Highlighted in this issue of PNAS, 15073–15528 and EMSL   pdf

97. Zhenjiang Zhang, Liming Wang, Jing Wang, Xiumei Jiang, Xiaohui Li, Zhijian Hu,Yinglu Ji, Xiaochun Wu*, Chunying Chen*,Mesoporous Silica-coated Gold Nanorods as a Light-mediated Multifunctional Theranostic Platform for Cancer Treatment. Advanced Materials, 2012, 24: 1418-1423. front cover. Selected by Advanced Materials Most Accessed 12/2011–11/2012, ranked 16 pdf

96. Ligeng Xu, Ye Liu, Zhiyun Chen, Wei Li, Ying Liu, Liming Wang, Yong Liu, Xiaochun Wu*, Yinglu Ji, Yuliang Zhao, Liying Ma, Yiming Shao, Chunying Chen*.Surface-Engineered Gold Nanorods: Promising DNA Vaccine Adjuvant for HIV-1 Treatment. Nano Letters, 2012, 12(4): 2003-2012. pdf

95. Jing Wang, Yuexian Liu, Fei Peng, Chunying Chen, Yonghong He, Hui Ma, Lixin Cao, Shuqing Sun*. A General Route to Efficient Functionalization of Silicon Quantum Dots for High-Performance Fluorescent Probes. Small, 2012, 8(15): 2430-5. pdf

94. Siyuan Han, Yuexian Liu, Xin Nie, Qing Xu, Fang Jiao, Wei Li, Yuliang Zhao, Yan Wu*, Chunying Chen*. Efficient Delivery of Antitumor Drug to the Nuclei of Tumor Cells by Amphiphilic Biodegradable Poly( L-Aspartic Acid-co-Lactic Acid)/DPPE Co-Polymer Nanoparticles. Small, 2012, 8(10): 1596–1606. pdf

93. Qing Xu, Yuexian Liu, Shishuai Su, Wei Li, Chunying Chen*, Yan Wu*. Anti-tumor activity of paclitaxel through dual-targeting carrier of cyclic RGD and transferrin conjugated hyperbranched copolymer nanoparticles. Biomaterials, 2012, 33(5): 1627-1639. Selected by Biomaterials Top 25 Hottest Articles 01/2012-12/2012, ranked 22 pdf

92. Yang Li, Ying Liu, Yujian Fu, Taotao Wei, Laurent Le Guyader, Ge Gao, Ru-Shi Liu*, Yanzhong Chang*, Chunying Chen*. The triggering of apoptosis in macrophages by pristine graphene through the MAPK and TGF-beta signaling pathways. Biomaterials, 2012, 33(2):402-11. pdf

91. Hejiang Zhou, Kai Zhao, Wei Li, Na Yang, Ying Liu, Chunying Chen*, Taotao Wei*. The interactions between pristine graphene and macrophages and the production of cytokines/chemokines via TLR- and NF-kB-related signaling pathways. Biomaterials, 2012, 33: 6933-6942. pdf

90. Cuicui Ge, Yang Li, Jun-Jie Yin, Ying Liu, Liming Wang, Yuliang Zhao*, Chunying Chen*. The contributions of metal impurities and tube structure to the toxicity of carbon nanotube materials. NPG Asia Materials, 2012, 4, e32: doi:10.1038/am.2012.60 pdf

89. Yu-Feng Li, Zeqin Dong, Chunying Chen*,Bai Li,Yuxi Gao,Liya Qu,Tianchen Wang, Xin Fu, Yuliang Zhao, Zhifang Chai. Organic Selenium Supplementation Increases Mercury Excretion and Decreases Oxidative Damage in Long-Term Mercury-Exposed Residents from Wanshan, China. Environmental Science and Technology, 2012, 46:11313-11318.pdf

88. Cuicui Ge, Li Meng, Ligeng Xu, Ru Bai, Jiangfeng Du, Lili Zhang, Yang Li, Yanzhong Chang, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Acute pulmonary and moderate cardiovascular responses of spontaneously hypertensive rats after exposure to single-wall carbon nanotubes. Nanotoxicology, 2012, 6(5): 526-542. pdf

87. Lili Zhang,Ru Bai, Ying Liu, Li Meng, Bai Li, Liming Wang, Ligeng Xu, Laurent Le Guyader, Chunying Chen*.The dose-dependent toxicological effects and potential perturbation on the neurotransmitter secretion in brain following intranasal instillation of copper nanoparticles. Nanotoxicology. 2012, 6(5): 562-575. pdf

86. William K.Boyes*, Rui Chen, Chunying Chen, Robert A. Yokel. The neurotoxic potential of engineered nanomaterials. NeuroToxicology, 2012, 33(4): 902-10. pdf

85. Xiumei Jiang, Liming Wang, Jing Wang, Chunying Chen*. Gold Nanomaterials: Preparation, Chemical Modification, Biomedical Applications and Potential Risk Assessment. Appl Biochem Biotechnol, 2012, 166: 1533–1551. pdf

84. Evangelia Hondroulis, Zhiqi Zhang, Chunying Chen, Chen-Zhong Li*. Impedance based nanotoxicity assessment of grapheme nanomaterials at the cellular and tissue level. Analytical Letters, 2012, 45: 272–282. pdf

83. Xin Nie, ChunYing Chen*. Au nanostructures: an emerging prospect in cancer theranostics.Science China Life Sciences, 2012, 55(10): 872-883. pdf

82. Zhiyun Chen, Lijing Ma, Ying Liu*, Chunying Chen. Applications of Functionalized Fullerenes in Tumor Theranostics. Theranostics, 2012, 2(3):238-250.(front cover) pdf

81. Lifeng Dong, Michael M. Craig, Dongwoo Khang, Chunying Chen. Applications of Nanomaterials in Biology and Medicine. Journal of Nanotechnology, 2012, Article ID 816184, 2 pages. (Guest editor for special issue) pdf

80. Chunying Chen. Pharmaceutical Kinetics and Toxicological Effects of Nanosystems and Nanomaterials for Biomedical Applications. Current Drug Metabolism, 2012, 13(8): 1033-4 (Guest editor for special issue) pdf

79. Ligeng Xu, Chunying Chen*. Physiological behavior of quantum dots.WIREs Nanomed Nanobiotechnol, 2012, 4(6): 620-37.pdf

78. 许利耕, 陈春英. 纳米材料作为重大疾病疫苗载体或佐剂的研究进展. 科学通报, 2012, 57(25): 2341-2353. 封面文章。pdf

77. 蒋爱华, 陈瑞*, 白茹, 严奉祥, 陈春英. 碳纳米管及其复合材料在神经系统中的应用研究进展. 生物物理学报2012. 28 (6): 457-468.

2011

76. Cuicui Ge, Jiangfeng Du, Lina Zhao, Liming Wang, Ying Liu, Denghua Li, Yanlian Yang, Ruhong Zhou*, Yuliang Zhao*, Zhifang Chai, Chunying Chen*. Binding of Blood Proteins to Carbon Nanotubes Reduces Cytotoxicity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011, 108(41): 16968-16973. Highlight by NPG Asia Materials and Small   pdf

75. Liming Wang, Ying Liu, Wei Li, Xiumei Jiang, Yinglu Ji, Xiaochun Wu*, Ligeng Xu, Yang Qiu, Kai Zhao, Taotao Wei, Yufeng Li, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Selective Targeting of Gold Nanorods at the Mitochondria of Cancer Cells: Implications for Cancer Therapy. Nano Letters, 2011, 11(2): 772-780. Highlighted by Nanotimes  pdf

74. Ying Qu, Wei Li, Yunlong Zhou, Xuefeng Liu, Lili Zhang, Liming Wang, Yu-Feng Li, Atsuo Iida, Zhiyong Tang*, Yuliang Zhao, Zhifang Chai, Chunying Chen*. Full Assessment of Fate and Physiological Behavior of Quantum Dots Utilizing Caenorhabditis elegans as a Model Organism. Nano Letters, 2011, 11(8): 3174-3183. pdf

73. Feng Zhao, Ying Zhao, Ying Liu, Xueling Chang, Chunying Chen*, Yuliang Zhao*. Cellular Uptake, Intracellular Trafficking, and Cytotoxicity of Nanomaterials. Small, 2011, 7(10): 1322-1337. Selected by Small Most Accessed 12/2011–11/2012, ranked 18 pdf

72. Yufeng Li, Chunying Chen*. Fate and Toxicity of Metallic and Metal-containing Nanoparticles for Biomedical Applications. Small, 2011, 7(21): 2965-2980.pdf

71. Yan Wu, Fang Jiao, Siyuan Han, Tengfei Fan, Ying Liu, Wei Li, Liming Hu, Yuliang Zhao, Chunying Chen*, Construction of amphiphilic copolymer nanoparticles based on hyperbranched Poly (Amine-Ester) and 1,2-Dipalmitoyl-Sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine as drug carriers for cancer therapy. Nanomedicine, 2011, 7(6):945-54. pdf

70. Yuexian Liu, Wei Li, Fang Lao, Ying Liu, Liming Wang, Ru Bai, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Intracellular Dynamics of Cationic and Anionic Polystyrene Nanoparticles without Direct Interaction with Mitotic Spindle and Chromosomes. Biomaterials, 2011, 32(32): 8291-8303. pdf

69. Wei Li, Lina Zhao, Taotao Wei*, Yuliang Zhao*, Chunying Chen*. The Inhibition of Death Receptor Mediated Apoptosis through Lysosome Stabilization Following Internalization of Carboxyfullerene Nanoparticles. Biomaterials, 2011, 32(16): 4030-4041. pdf

68. Weiwei He, Ying Liu, Jinshan Yuan, Jun-Jie Yin*, Xiaochun Wu*, Xiaona Hu, Ke Zhang, Jianbo Liu, Chunying Chen*, Yinglu Ji, Yuting Guo. Au@Pt Nanostructures as Oxidase and Peroxidase Mimetics for Use in Immunoassays. Biomaterials, 2011, 32(4): 1139-1147. pdf

67. Yu-Feng Li, Liang Hu, Bai Li, Xiaohan Huang, Erik H Larsen, Yuxi Gao, Zhifang Chai and Chunying Chen*. Full Quantification of Selenium Species by RP and AF-ICP-qMS with On-line Isotope Dilution in Serum Samples from Mercury-exposed People Supplemented with Selenium-enriched Yeast. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2011, 26: 224-229. pdf

66. Lili Zhang, Ru Bai, Bai Li, Cuicui Ge, Jiangfeng Du, Ying Liu, Laurent Le Guyader, Yuliang Zhao, Yanchuan Wu, Shida He, Yongmei Ma*, Chunying Chen*. Rutile TiO2 particles exert size and surface coating dependent retention and lesions on the murine brain. Toxicology Letters, 2011, 207(1): 73-81. pdf

65. Cuicui Ge, Wei Li, Yufeng Li, Fang Lao, Yang Qiu, Ying Liu, Bai Li, Yuxi Gao, Zhifang Chai, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Significance and Systematic Analysis of Metallic Impurities of Carbon Nanotubes Produced by Different Manufacturers, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2011, 11(3): 2389-2397. pdf

64. Ying Qu, Yufeng Li, Chunying Chen*, Synchrotron Radiation and Related Nuclear Analytical Techniques for the Study on Biological Effects of Nanomaterials. Progress in Chemistry, 2011, 23(7): 1534-1546. pdf

63. Xiumei Jiang, Liming Wang, Chunying Chen*, Cellular Uptake, Intracellular Trafficking and Biological Responses of Gold. Journal of the Chinese Chemical Society, 2011, 58: 273-281. pdf

62. Xiaoyan Wang, Yu-Feng Li*, Bai Li, Zeqin Dong, Liya Qu, Yuxi Gao, Zhifang Chai, Chunying Chen*. Multielemental content in foodstuffs from Wanshan (China) mercury mining area and the potential health risk. Applied Geochemistry, 2011, 26(2): 182-187. pdf

61. Jiangfeng Du, Cuicui Ge, Ying Liu, Ru Bai, Denghua Li, Yanlian Yang, Lifu Liao*, Chunying Chen*.The Interaction of Serum Proteins with Carbon Nanotubes Depend on the Physicochemical Properties of Nanotubes. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2011, 11(11):10102-10. pdf

2010

60. Yang Qiu, Ying Liu, Liming Wang, Ligeng Xu, Ru Bai, Yinglu Ji, Xiaochun Wu*, Yuliang Zhao, Yufeng Li, Chunying Chen*. Surface Chemistry and Aspect Ratio Mediated Cellular Uptake of Au Nanorods. Biomaterials, 2010, 31(30), 7606-7619. pdf

59. Fang Jiao, Ying Liu, Ying Qu, Wei Li, Guoqiang Zhou, Baoyun Sun, Yufeng Li, Chunying Chen*. Studies on Antitumor and Anti-metastatic Activities of Fullerenol in a Mouse Breast Cancer Model. Carbon, 2010, 48: 2231-2243. pdf

58. Ligeng Xu, Ying Liu, Ru Bai, Chunying Chen*. Applications and Toxicological Issues Surrounding Nanotechnology in the Food Industry. Pure and Applied Chemistry, 2010, 82(2), 349-372 (Invited review). pdf

57. Liming Wang, Yu-Feng Li, Liangjun Zhou, Ying Liu, Li Meng, Ke Zhang, Xiaochun Wu*, Lili Zhang, Bai Li, Chunying Chen*. Characterization of Gold Nanorods in vivo by Integrated Analytical Techniques: Their Uptake, Retention, and Chemical Forms. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2010, 396, 1105-1114. pdf

56. Xingjie Liang*, Huan Meng, Yingze Wang, Haiyong He, Jie Meng, Juan Lu, Paul C. Wang, Yuliang Zhao*, Xueyun Gao, Baoyun Sun, Chunying Chen, Genmei Xing, Dingwu Shen, Lee Jia, Yan Wu, Jun-jie Yin, Michael M. Gottesmand. Metallofullerene Nanoparticles Circumvent Tumor Resistance to Cisplatin by Reactivating Endocytosis. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010, 107(16), 7449-7454. pdf

55. Ru Bai, Lili Zhang, Ying Liu, Li Meng, Liming Wang, Yan Wu, Wei Li, Cuicui Ge, Laurent Le Guyader, Chunying Chen*. Pulmonary responses to printer toner particle in mice after intratracheal instillation. Toxicology Letters, 2010, 199: 288-300. pdf

54. Guoqiang Zhou, Yufeng Li, Ying Liu, Cuicui Ge, Wei Li, Baoyun Sun*, Bai Li, Yuxi Gao, Chunying Chen*. Subcellular distribution of polyhydroxylated metallofullerene of Gd@C82(OH)22 in different tissues of tumor-bearing mice. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2010, 10(12): 8597-8602. pdf

53. Fang Jiao, Ying Qu, Guoqiang Zhou, Ying Liu, Wei Li, Cuicui Ge, Yufeng Li, Bai Li, Yuxi Gao, Chunying Chen*. Modulation of oxidative stress by functionalized fullerene materials in tumor-bearing mice. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2010, 10(12): 8632-8637. pdf

52. Yu-Feng Li*, Xiaoyan Wang,LimingWang,Bai Li,YuxiGao and Chunying Chen*. Direct quantitative speciation of selenium in selenium-enriched yeast and yeast-based products by X-ray absorption spectroscopy. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2010, 25: 426-430. pdf

51. Huan Meng, Gengmei Xing, Baoyun Sun, Feng Zhao, Hao Lei, Wei Li, Yan Song, Zhen Chen, Hui Yuan, Xuxia Wang, Jing Long, Chunying Chen, Xingjie Liang, Ning Zhang, Zhifang Chai and Yuliang Zhao*. Potent Angiogenesis Inhibition by the Particulate Form of Fullerene Derivatives. ACS Nano, 2010, 4 (5), 2773–2783. pdf

2009

50. Fang Lao, Long Chen, Wei Li, Cuicui Ge, Ying Qu, Quanmei Sun, Yuliang Zhao, Dong Han*, Chunying Chen*. Fullerene nanoparticles selectively enter oxidation-damaged cerebral microvessel endothelial cells and inhibit JNK-related apoptosis. ACS Nano, 2009, 3 (11), 3358-3368. Highlighted by Chemical Research in Toxicology 2010, 23 (1), p5.

49. Ying Liu, Fang Jiao, Yang Qiu, Wei Li, Fang Lao, Guoqiang Zhou, Baoyun Sun, Gengmei Xing, Jinquan Dong, Yuliang Zhao*, Zhifang Chai, Chunying Chen*. The effect of Gd@C82(OH)22 nanoparticles on the release of Th1/Th2 cytokines and induction of TNF-α mediated cellular immunity. Biomaterials, 2009, 30: 3934-3945

48. Junjie Yin, Fang Lao, Peter Fu, Wayne G. Wamer, Yuliang Zhao*, Paul C. Wang, Yang Qiu, Baoyun Sun, Gengmei Xing, Jinquan Dong, Xingjie Liang*, Chunying Chen*. The scavenging of reactive oxygen species and the potential for cell protection by functionalized fullerene materials. Biomaterials, 2009, 30: 611–621

47. Fang Lao, Wei Li, Dong Han, Ying Qu, Ying Liu, Yuliang Zhao, Chunying Chen*. Fullerene derivatives protect endothelial cells against NO-induced damage. Nanotechnology, 2009, 20(22): 5103.

46 Ying Liu, Fang Jiao, Yang Qiu, Wei Li, Ying Qu, Yufeng Li, Ru Bai, Fang Lao, Yuliang Zhao*, Zhifang Chai and Chunying Chen*. Immunostimulatory Properties and Enhanced TNF-α Mediated Cellular Immunity for Tumor Therapy by C60(OH)20 Nanoparticles. Nanotechnology, 2009, 20(41): 5102.

45. Yang Liu, Yuxi Gao, Lili Zhang, Tiancheng Wang, Jiangxue Wang, Fang Jiao, Wei Li, Ying Liu, Yufeng Li, Bai Li, Zhifang Chai, Gang Wu*, and Chunying Chen*. Potential Health Impact on Mice After Nasal Instillation of Nano-Sized Copper Particles and Their Translocation in Mice. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2009, 9(11): 6335-6343

44. Yan Zhang, Bai Li, Chunying Chen* and Zhonghong Gao*. Hepatic distribution of iron, copper, zinc and cadmium-containing proteins in normal and iron overload mice. Biometals, 2009, 22: 251-259

2008

43. Cuicui Ge, Fang Lao, Wei Li, Yufeng Li, Chunying Chen*, Yang Qiu, Xueying Mao, Bai Li, Zhifang Chai, Yuliang Zhao*. Quantitative analysis for metal impurities in carbon nanotubes: efficacy of different pretreatment protocols for ICP-MS spectroscopy, Analytical Chemistry, 2008, 80(24): 9426-9634.

42. Junjie Yin, Fang Lao, Jie Meng, Peter Fu, Yuliang Zhao, Gengmei Xing, Xueyun Gao, Baoyun Sun, Paul C. Wang, Chunying Chen, Xingjie Liang*. Inhibition of Tumor Growth by Polyhydroxylated Endohedral Metallofullerenol Nanoparticles Optimized as Reactive Oxygen Species Scavenger. Molecular Pharmacology, 2008, 74: 1132-1140.

41. Xingjie Liang*, Chunying Chen, Yuliang Zhao*, Lee Jia, Paul C. Wang. Biopharmaceutics and Therapeutic Potential of Engineered Nanomaterials. Current Drug Metabolism, 2008, 9(8): 697-709.

40. Jiangxue Wang, Ying Liu, Fang Jiao, Fang Lao, Wei Li, Yiqun Gu, Yufeng Li, Cuicui Ge, Guoqiang Zhou, Bai Li, Yuliang Zhao*, Zhifang Chai, Chunying Chen*, Time-dependent Translocation and Potential Impairment on Central Nervous System by Intranasally Instilled TiO2 Nanoparticles. Toxicology, 2008, 254, 82-90. Selected by Most cited articles Toxicology published since 2008, ranked 8; Highlighted by Environmental Health News.

39. Jiangxue Wang, Chunying Chen*, Ying Liu, Fang Jiao, Wei Li, Fang Lao, Yufeng Li, Bai Li, Cuicui Ge, Guoqiang Zhou, Yuxi Gao, Yuliang Zhao*, Zhifang Chai. Potential neurological lesion after nasal instillation of TiO2 Nanoparticles in the anatase and rutile crystal phases. Toxicology letters, 2008, 183: 72-80. Selected by Most Cited Toxicology Letters Articles published since 2008, ranked 13.

38. Yuxi Gao, Nianqing Liu, Chunying Chen*, Yunfeng Luo, Yufeng Li, Zhiyong Zhang, Yuliang Zhao, Baolu Zhao, Atsuo Iida, Zhifang Chai*. Mapping technique for biodistribution of elements in a model organism, caenorhabditis elegans, after exposure to copper nanoparticles with microbeam synchrotron radiation X-ray fluorescence, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2008, 23: 1121-1124

37. Yu-Feng Li, Chunying Chen, Ying Qu, Yuxi Gao, Bai Li, Yuliang Zhao, Zhifang Chai*. Metallomics, Elementomics and the Analytical Techniques. Pure and Applied Chemistry, 2008, 80: 2577–2594 (invited review).

36. 周国强, 陈春英*, 李玉锋, 李炜,高愈希, 赵宇亮. 纳米材料生物效应研究进展. 生物化学与生物物理进展. 2008, 35(9): 998-1006.

35. Wei Li, Chunying Chen*, Chang Ye, Taotao Wei*, Yuliang Zhao*, Fang Lao, Zhen Chen, Huan Meng, Yuxi Gao, Hui Yuan, Genmei Xing, Feng Zhao, Zhifang Chai, Xujia Zhang, Fuyu Yang, Dong Han, Xianhua Tang, and Yingge Zhang. The translocation of fullerenic nanoparticles into lysosome via the pathway of clathrin-mediated endocytosis. Nanotechnology, 2008, 19: 145102.

34. Yufeng Li, Chunying Chen*, Bai Li, Wei Li, Liya Qu, Zeqin Dong, Masaharu Nomura, Yuxi Gao, Jinxuan Zhao, Yuliang Zhao, Zhifang Chai. Mercury in human hair and blood samples from people living in Wanshan mercury mine area, Guizhou, China: an XAS study. Journal of Inorganic Biochemistry, 2008, 102(3): 500-506.

33. Yufeng Li, Chunying Chen*, Bai Li, Jiangxue Wang, Yuxi Gao, Yuliang Zhao, Zhifang Chai. Scalp hair as a biomarker in environmental and occupational mercury exposed populations: Suitable or not. Environmental Research, 2008, 107(1): 39-44.

2007

32. Yu-Feng Li, Chunying Chen,* Bai Li, Qing Wang, Jiangxue Wang, Yuxi Gao, Yuliang Zhao and Zhifang Chai* Simultaneous speciation of selenium and mercury in human urine samples from long-term mercury-exposed populations with supplementation of selenium-enriched yeast by HPLC-ICP-MS. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2007, 22: 925-930.

31. Yuxi Gao*, Chunying Chen and Zhifang Chai*. Advanced nuclear analytical techniques for metalloproteomics. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2007, 22: 856-866.

30. Yingb Liu, Lina Li, Yuxi Gao, Chunying Chen, Bai Li, Wei He, Yuying Huang, Zhifang Chai. Distribution of Metalloproteins in Hepatocellular Carcinoma and surrounding Tissues. Hepato-gastroenterol, 2007, 54: 2291-2296.

29. Zhen Chen, Huan Meng, Gengmei Xing*, Chunying Chen, Yuliang Zhao*. Toxicological and biological effects of nanomaterials. International Journal of Nanotechnology, 2007, 4(1-2): 179-196.

28. Huan Meng, Zhen Chen, Gengmei Xing*, Hui Yuan, Chunying Chen, Feng Zhao, Chengcheng Zhang, Yuliang Zhao*, Ultrahigh reactivity provokes nanotoxicity: Explanation of oral toxicity of nano-copper particles. Toxicology Letters, 2007, 175(1-3): 102-110.

27. Zhen Chen, Huan Meng, Hui Yuan, Gengmei Xing*, Chunying Chen, Feng Zhao, Yun Wang, Chengcheng Zhang, Yuliang Zhao*, Identification of Target Organs of Copper Nanoparticles with ICP-MS technique. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2007, 272(3): 599-603.

26. Huan Meng, Zhen Chen, Gengmei Xing*, Hui Yuan, Chunying Chen, Feng Zhao, Chengcheng Zhang, Yun Wang, Yuliang Zhao*, Ultrahigh Reactivity and Grave Nanotoxicity of Copper Nanoparticles. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2007, 3: 595-598.

25. J.X. Wang, C.Y. Chen*, H.W. Yu, J. Sun, B.Li, Y.F. Li, Y.X. Gao, Z..F. Chai, W. He, Y.Y. Huang and Y.L. Zhao. Distribution of TiO2 particles in the olfactory bulb of mice after nasal inhalation using microbeam SRXRF mapping techniques. JRNC, 2007, 272(3): 527-531.

24. Jiangxue Wang, Guoqiang Zhou, Chunying Chen*, Hongwei Yu, Tiancheng Wang, Yongmei Ma*, Guang Jia, Yuxi Gao, Bai Li, Jin Sun, Yufeng Li, Fang Jiao, Yuliang Zhao, Zhifang Chai. Acute Toxicity and Biodistribution of Different Sized Titanium Dioxide Particles in Mice after Oral Administration. Toxicology Letters, 2007, 168 (2): 176-185.

23. 孙瑾, 陈春英*, 李玉锋, 李柏, 高愈希, 柴之芳. 超声波辅助溶剂萃取-电感耦合等离子体质谱法测定生物样品中的总汞和甲基汞. 光谱学与光谱分析. 2007,27 (1): 173-176

2006

22. Yufeng Li, Chunying Chen*, Bai Li, Jin Sun, Jiangxue Wang, Yuxi Gao, Yuliang Zhao and Zhifang Chai. Elimination efficiency of different reagents for the memory effect of mercury in using ICP-MS. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2006, 21(1): 94-96.

21. Jiang Xue Wang, Chun Ying Chen*, Bai Li, Hong Wei Yu, Yu Liang Zhao*, Jin Sun, Yu Feng Li, Geng Mei Xing, Hui Yuan, Jun Tang, Zhen Chen, Huan Meng, Yu Xi Gao, Chang Ye, Zhi Fang Chai, Chuanfeng Zhu, Baocheng Ma, Xiaohong Fang, Lijun Wan. Antioxidative Function and Biodistribution of [Gd@C82(OH)22]n Nanoparticles in tumor-bearing mice. Biochemical Pharmacology, 2006, 71: 872-881,

20. Chunying Chen*, Hongwei Yu, Jiujiang Zhao, Bai Li, Liya Qu, Shuiping Liu, Peiqun Zhang, Zhifang Chai. The roles of serum selenium and selenoproteins upon mercury toxicity in environmental and occupational exposure. Environmental Health Perspectives, Mini-monograph. 2006, 114(2): 297-301.

19. Chunying Chen*, Liya Qu, Jiujiang Zhao, Shuiping Liu, Guilong Deng, Bai Li, Peiqun Zhang and Zhifang Chai. Cellular distribution of mercury, selenium and their binding proteins in kidney and liver of pigs from mercury-exposed areas with the investigation of their redox responses. Science of the Total Environment, 2006, 366 (2-3): 627-637.

18. Zhen Chen, Huan Meng, Gengmei Xing, Chunying Chen, Yuliang Zhao?, Guang Jia, Tiancheng Wang, Hui Yuan, Chang Ye, Feng Zhao, Zhifang Chai, Chuanfeng Zhu, Xiaohong Fang, Baocheng Ma, Lijun Wan. Acute toxicological effects of copper nanoparticles in vivo, Toxicology Letters, 2006, 163: 109-120.

17. Li Xing, Chunying Chen*, Bai Li, Hongwei Yu, Zhifang Chai. Study on distribution and location of selenium and other elements in different mitochondrial compartments of human liver by neutron activation analysis. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2006, 269(3): 527–534.

16. 喻宏伟, 陈春英*, 高愈希, 柴之芳. 联用技术研究生物体中硒化学种态的发展趋势. 光谱学与光谱分析. 2006, 26 (12): 2354-2359.

15. 喻宏伟, 陈春英*, 高愈希, 李柏, 柴之芳. 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用技术分析生物样品中硒的化学种态. 分析化学, 2006,34 (6): 749-753.

2005

14. Chunying Chen, Gengmei Xing, Jiangxue Wang, Yuliang Zhao*, Bai Li, Jun Tang, Guang Jia, Tiancheng Wang, Jin Sun, Li Xing, Hui Yuan,Yuxi Gao, Huan Meng, Zhen Chen, Feng Zhao, Zhifang Chai, and Xiaohong Fang. Multihydroxylated [Gd@C82(OH)22]n Nanoparticles: Antineoplastic Activity of High Efficiency and Low Toxicity. Nano Letters, 2005, 5(10): 2050-2057. 

13. Chunying Chen*, Liya Qu, Bai Li, Guang Jia, Xing Li, Peiqun Zhang,Yuxi Gao, Mei Li, Wei Chen, Zhifang Chai. Increased Oxidative DNA Damage, as Assessed by Urinary 8-Hydroxy-2-Deoxyguanosine Concentrations, and Serum Redox Status in Persons Exposed to Mercury. Clinical Chemistry, 2005, 51(4): 759-767

12. Chunying Chen*, Jiujiang Zhao, Yuxi Gao, Zhifang Chai. Tissue Contents and Intracellular Distribution of Selenium and Iodine in Human Tissues Studied by Neutron Activation Analysis. Chemia Analityczna, 2005, 50: 169-178

11. Gao Yuxi*, Liu Yingbin, Chen Chunying, Li Bai, He Wei, Huang Yuying, Chai Zhifang*. Combination of synchrotron radiation X-ray fluorescence with isoelectric focusing for study of metalloprotein distribution in cytosol of hepatocellular carcinoma and surrounding normal tissues. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2005, 20: 473-475.

10. Chunying Chen*, Peiqun Zhang, Zhifang Chai. Subcellular localization of several heavy metals of Hg, Cd and Pb in human liver. Chinese Science Bulletin, 2005, 50 (2): 113-116.

9. 李柏, 章佩群, 陈春英*, 何明, 柴之芳. 加速器质谱法测定环境和生物样品中的129I. 分析化学, 2005, 33(7):904-908

8. 王江雪, 陈春英*, 孙瑾, 喻宏伟, 李玉锋, 李柏, 邢丽, 黄宇营, 何伟, 高愈希, 柴之芳, 赵宇亮. 用SRXRF研究纳米TiO2颗粒沿小鼠嗅觉神经系统的迁移. 高能物理与核物理, 2005, 29: 76-79.

7. 刘颖斌,高愈希*,陈春英,李柏,喻宏伟,王江雪,何伟,黄宇营,柴之芳. 聚丙稀酰胺凝胶基体中蛋白条带内金属含量的同步辐射X荧光定量分析. 高能物理与核物理, 2005, 29: 61-64.

2004

6. Linda Johansson, Chunying Chen, Jan-Olov Thorel, Anna Fredriksson, Sharon Stone-Elander, Guro Gafvelin and Elias S. J. Arnér. Exploiting the 21st amino acid -Purifying and labeling recombinant proteins by selenolate targeting. Nature Methods, 2004, 1: 61-66.

5. Peiqun Zhang, Chunying Chen *, Milena Horvat, Radojko Ja?imovi?, Ingrid Falnoga, Bai Li, Jiujiang Zhao, Zhifang Chai. Element content and element correlations in Chinese human liver. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2004, 380: 773-781

4. 李玉锋, 陈春英*,邢丽, 刘涛, 谢亚宁, 高愈希, 李柏, 瞿丽雅, 柴之芳. 贵州万山汞矿地区人发中汞的含量及其赋存状态的XAFS原位研究,核技术,2004, 27(12): 899-903

3. 陈春英*, 章佩群, 柴之芳. 若干重金属元素在人体肝脏及其亚细胞中的分布和定位. 科学通报,2004, 49(20): 2049-2052.

2. Jiujiang Zhao, Chunying Chen*, Peiqun Zhang, Zhifang Chai, Liya Qu, Mei Li. Preliminary study of selenium and mercury distribution in some porcine tissues and their subcellular fractions studied by NAA and HG-AFS. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2004, 259 (3): 459-463.

1. Zhifang Chai*, Zhiyong Zhang, Weiyue Feng, Chunying Chen, Diandou Xu, Xiaolin Hou. Study of chemical speciation of trace elements by molecular activation analysis and other nuclear techniques. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2004, 19, 26-33. 

 

 

171.Dominik Gonnissen, Ying Qu, Klaus Langer, Cengiz ?ztürk, Yuliang Zhao, Chunying Chen, Guiscard Seebohm, Martina Düfer, Harald Fuchs, Hans-Joachim Galla, Kristina Riehemann*. Comparison of cellular effects of starch-coated SPIONs and poly(lactic-co-glycolic acid) matrix nanoparticles on human monocytes. International Journal of Nanomedicine, 2016, 11: 5221-5236. 

 

171.Dominik Gonnissen, Ying Qu, Klaus Langer, Cengiz ?ztürk, Yuliang Zhao, Chunying Chen, Guiscard Seebohm, Martina Düfer, Harald Fuchs, Hans-Joachim Galla, Kristina Riehemann*. Comparison of cellular effects of starch-coated SPIONs and poly(lactic-co-glycolic acid) matrix nanoparticles on human monocytes. International Journal of Nanomedicine, 2016, 11: 5221-5236. 

 

171.Dominik Gonnissen, Ying Qu, Klaus Langer, Cengiz ?ztürk, Yuliang Zhao, Chunying Chen, Guiscard Seebohm, Martina Düfer, Harald Fuchs, Hans-Joachim Galla, Kristina Riehemann*. Comparison of cellular effects of starch-coated SPIONs and poly(lactic-co-glycolic acid) matrix nanoparticles on human monocytes. International Journal of Nanomedicine, 2016, 11: 5221-5236. 

 

171.Dominik Gonnissen, Ying Qu, Klaus Langer, Cengiz ?ztürk, Yuliang Zhao, Chunying Chen, Guiscard Seebohm, Martina Düfer, Harald Fuchs, Hans-Joachim Galla, Kristina Riehemann*. Comparison of cellular effects of starch-coated SPIONs and poly(lactic-co-glycolic acid) matrix nanoparticles on human monocytes. International Journal of Nanomedicine, 2016, 11: 5221-5236. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314. Muhammad Ovais#, Sudip Mukherjee#, Arindam Pramanik, Devlina Das, Anubhab Mukherjee, Abida Raza, Chunying Chen*. Designing Stimuli-Responsive Upconversion Nanoparticles that Exploit the Tumor Microenvironment. Advanced Materials, 2020, 2000055. pdf 

 

 

 

 

 

325. Xiaoying Lin, Jiating Zhao, Wei Zhang, Lina He, Liming Wang, Hong Li, Quancheng Liu, Liwei Cui, Yuxi Gao, Chunying Chen*, Bai Li, Yu-Feng Li*.Towards screening the neurotoxicity of chemicals through feces after exposure to methylmercury or inorganic mercury in rats: A combined study using gut microbiome, metabolomics and metallomics. Journal of Hazardous Materials, 2021, 409: 124923. pdf

324. Di Sun#, Wenqing Gao#, Peng Wu, Jie Liu, Shengmei Li, Shilin Li, Meili Yu, Meng Ning,Ru Bai, Tong Li*, Ying Liu*, Chunying Chen*. A one-pot-synthesized double-layered anticoagulant hydrogel tube. Chemical Research in Chinese Universities, 2021, 37(5): 1085-1091. pdf

323. Xiaodan Li#, Mengyu Guo#, Chunying Chen*. Graphdiyne: from Preparation to Biomedical Applications. Chemical Research in Chinese Universities, 2021, 37(6): 1176-1194. pdf

322. Guofang Zhang#, Yalin Cong#, Guoli Cao#, Liang Li#, Peng Yu#, Qingle Song , Ke Liu, Jing Qu, Jing Wang, Wei Xu, Shumin Liao, Yunping Fan, Yufeng Li, Guocheng Wang, Lijing Fang, Yanzhong Chang, Yuliang Zhao, Diana Boraschi, Hongchang Li*, Chunying Chen*, Liming Wang*, Yang Li*. Spike Protein Targeting" Nano-Glue" that Captures and Promotes SARS-CoV-2 Elimination. bioRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2021.04.13.439641. pdf

 

330. Jinling Gao, Huige Zhou, Yanjie Zhao, Lin Lu, Jianzhong Zhang, Wenting Cheng, Xuxia Song, Yuxin Zheng, Chunying Chen*, Jinglong Tang*. Time-course effect of ultrasmall superparamagnetic iron oxide nanoparticles on intracellular iron metabolism and ferroptosis activation. Nanotoxicology, 2021, 15(3): 366-379. pdf

Copyright @2005-2008,     National Center for Nanoscience and Technology (NCNST)
No.11 ZhongGuanCun BeiYiTiao, 100190 Beijing, P.R. China
Tel:+8610-82545545    Fax:+8610-62656765    E-mail: webmaster@nanoctr.cn